Zaključivanje i čuvanje poslovnih knjiga

Po sastavljanju financijskih izvještaja i poreznih prijava poduzetnici i druge pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit (u nastavku: poduzetnici) obvezni su zaključiti svoje poslovne knjige i čuvati ih u propisanim rokovima.

Zaključivanje poslovnih knjiga
Poslovne knjige moraju se zaključiti na:

  • zadnji dan poslovne godine,
  • dan koji prethodi statusnoj promjeni,
  • dan prije prestanka obavljanja djelatnosti sukladno posebnim propisima ako je poduzetnik fizička osoba,
  • dan koji neposredno prethodi početku postupka likvidacije ili stečaja,
  • dan zaključenja postupka likvidacije.

Poslovne knjige moraju se zaključiti najkasnije četiri mjeseca nakon završetka poslovne godine.

Zaključene poslovne knjige mogu se ponovno otvoriti samo prije odobravanja financijskih izvještaja, ako je to potrebno kako bi se osigurao istinit i fer prikaz financijskog položaja i uspješnosti poduzetnika.
Poslovne knjige se ne zaključuju kada poduzetnik mijenja pravni oblik.

Čuvanje poslovnih knjiga

Poduzetnik koji poslovne knjige vodi kao elektronički zapis mora, nakon zaključivanja na kraju poslovne godine, glavnu knjigu:

  • zaštititi na način da u istoj nije moguća izmjena pojedinih ili svih njezinih dijelova ili listova, da je istu moguće u svakom trenutku otisnuti na papir i potpisati elektroničkim potpisom sukladno Zakonu o elektroničkom potpisu ili 
  • otisnuti na papir i uvezati na način da nije moguća izmjena pojedinih ili svih njezinih dijelova ili listova i potpisati osoba ovlaštena za zastupanje poduzetnika.

Dnevnik i glavna knjiga, te pomoćne knjige čuvaju se najmanje 11 godina.

Poslovne knjige mogu se čuvati i izvan područja Republike Hrvatske, ali samo u drugoj državi članici. U tom slučaju poduzetnik je u svakom trenutku odgovoran za poslovne knjige te mora tijelima nadležnim za nadzor na njihov zahtjev bez odgađanja omogućiti korištenje istih za potrebe nadzora. Poduzetnik koji poslovne knjige pohranjuje pomoću elektroničkih uređaja kojima se jamči online pristup podacima mora na zahtjev omogućiti tijelu koje obavlja nadzor pravo pristupa, preuzimanja i korištenja tih poslovnih knjiga.

Rok čuvanja poslovnih knjiga počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se iste odnose. To znači da se poslovne knjige za 2015. moraju čuvati do 31.12.2026.

Otvaranje poslovnih knjiga

Poslovne knjige otvaraju se početkom poslovne godine na temelju zaključne bilance sastavljene na kraju prethodne poslovne godine. Završna stanja konta iskazana u bilanci na zadnji dan izvještajnog razdoblja moraju biti identična početnim stanjima istih konta na prvi dan sljedećeg izvještajnog razdoblja. Navedeno vrijedi za konta koja se vode bilančno i izvanbilančno.

Pomoćne knjige otvaraju se donosom stanja iz poslovnih knjiga zaključenih na kraju prethodne poslovne godine.
U slučaju likvidacije društva poslovne knjige se otvaraju u izvještajnom razdoblju od dana ulaska u postupak likvidacije, a zatvaraju s danom zaključenja postupka likvidacije.

Za poduzetnike koji ne zaključuju i ne čuvaju poslovne knjige na opisani način propisane su novčane kazne, i to:

  • za poduzetnika u iznosu od 10.000,00 kn do 100.000,00 kn, te
  • za odgovornu osobu kod poduzetnika u iznosu od 5.000,00 kn do 20.000,00 kn.
Natrag