Računovodstvene kategorije i pojmovi koje trebaju poznavati i razumjeti menadžeri

Uspješan menadžer vlada interdisciplinarnim znanjima i vještinama, i ima veoma širok spektar interesa. Iako radi toga prati i koristi veliki broj različitih podataka i informacija, niti jedan menadžer ipak ne može biti vrhunski stručnjak za sva ta područja. Stoga će prije donošenja pojedinih važnih odluka, koristiti pomoć i savjete suradnika – stručnjaka.

Ipak, postoje područja koja bi svaki menadžer trebao dobro poznavati i razumjeti.

Jedno od njih su temeljne računovodstvene kategorije, pojmovi i koncepti koji se koriste u svakodnevnoj praksi, u promišljanima i poslovnim razgovorima.

Računovodstveno nazivlje upotrebljava se u financijskim izvještajima za vanjske korisnike, ali i u izvještajima za interne potrebe menadžera, u analizama, procjenama, planovima i dr., pa se na tim podacima i informacijama zasnivaju mnoge menadžerske odluke. Zato je veoma važno da menadžer dobro poznaje i u potpunosti razumije temeljne računovodstvene kategorije, pojmove i koncepte. I to ne samo njihov sadržaj, nego i njihove uzročno posljedične veze. Jer ovo znanje je nužna pretpostavka da bi menadžer mogao uočavati i razumjeti kako različite poslovne transakcije utječu na prihode, rashode i dobit, odnosno na primitke i izdatke (novčani tijek), te na imovinu i vlastiti i tuđi kapital.

Pojmovi definirani računovodstvenim standardima
Računovodstvene kategorije i pojmove definiraju računovodstveni standardi. To su načela i pravila priznavanja, mjerenja i klasifikacije poslovnih događaja te sastavljanja i prezentiranja financijskih izvještaja. Računovodstveni standardi nisu statični, nego se usporedno s razvojem računovodstvene teorije i prakse, kontinuirano dopunjuju i mijenjaju.

U Hrvatskoj se kao računovodstveni standardi primjenjuju hrvatski, ali i međunarodni standardi financijskog izvještavanja, a obveznike i obvezu primjene propisuje Zakon o računovodstvu.

Hrvatske standarde donosi i tumači stručno tijelo - Odbor za standarde financijskog izvještavanja, dok su međunarodni standardi financijskog izvještavanja uređeni Uredbom Europske unije.

Evo kako su računovodstvenim standardima definirani neki najvažniji računovodstveni pojmovi, kojima menadžeri moraju vladati:

  1. Imovina je resurs kojeg kontrolira poduzetnik. Priznaje se kada je vjerojatno da će od njezine uporabe biti buduće ekonomske koristi i kada ima trošak ili vrijednost koja se pouzdano može izmjeriti.
  2. Obveza je sadašnja obveza poduzetnika, proizašla iz prošlih transakcija i prošlih događja, a priznaje se kada je vjerojatno da će zbog podmirivanja nastati odljev resursa i kada se iznos kojem će se ona podmiriti može pouzdano izmjeriti. 
  3. Kapital je vlastiti izvor financiranja imovine poduzetnika i predstavlja ulaganja svih članova (vlasnika kapitala društva) uvećana/umanjena za rezultate poslovanja, a izračunava se kao ostatak imovine nakon podmirivanja obveza. Kapital se priznaje u bilanci po istim kriterijima kao imovina i obveze.
  4. Prihod je povećanje ekonomske koristi koja se može pouzdano izmjeriti, u obliku priljeva ili povećanja imovine ili smanjenja obveza koje ima za posljedicu povećanje kapitala, osim uplata članova društva. 
  5. Rashodi su smanjenje ekonomske koristi koje se može pouzdano izmjeriti, u obliku odljeva ili smanjenja imovine ili stvaranja obveza što ima za posljedicu smanjenje kapitala, osim raspodjele članovima društva. 
  6. Dobit je povećanje, a gubitak smanjenje ekonomske koristi (dobit povećava a gubitak smanjuje vlastiti kapital) a utvrđuje se sučeljavanjem odnosnih prihoda i rashoda.

Iako smo za potrebe ovog članka definicije iz standarda nastojali malo pojednostaviti, jasno je da su računovodstveni standardi pisani za računovodstvene stručnjake, te da su napisani teškim, za "obične ljude" ponekad nerazumljivim jezikom.

Zato ćemo u narednim brojevima Infa sve ove pojmove pokušati objasniti jednostavnije, na način koji će biti razumljiv i neračunovođama. Također, pisat ćemo i o uzročno posljedičnim vezama, te kako i koje promjene ovih kategorija mogu utjecati na poslovanje i prikaz rezultata poslovanja poduzetnika.

Natrag