Poduzetnici, izvještavate li o ambalaži?

Ambalaža je svaki materijal (proizvod) koji se koristi za držanje, zaštitu, rukovanje, isporuku i predstavljanje robe, kao i pomoćna sredstva za pakiranje, koja služe za omatanje ili povezivanje robe, pakiranje, nepropusno zatvaranje, pripremu za otpremu i označavanje robe, koji se prije ili tijekom uporabe proizvoda mora odložiti ili odbaciti. U trenutku kada se odvaja od proizvoda, ambalaža (neovisno od kojeg je materijala: papira/kartona, plastike, drva, metala, stakla, tekstila, višeslojna ili dr. materijala) postaje otpad.

Stavljanje ambalaže na tržište i gospodarenje ambalažnim otpadom uređeno je Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži (Nar. nov., br. 85/15; u nastavku: Pravilnik). Obvezu označavanja ambalaže, izvještavanja o ambalaži i plaćanja naknade nemaju samo ambalažeri, tj. osobe koje proizvode ili uvoze ambalažu i stavljaju je na tržište na području Republike Hrvatske, već i drugi sudionici u gospodarenju ambalažom i ambalažnim otpadom.

Prema Pravilniku, troškove gospodarenja (skupljanja i obrade) otpadom ambalažom snosi proizvođač i uvoznik proizvoda pakiranih u ambalažu koji iste stavlja na tržište na području RH. U tu svrhu proizvođač je obvezan plaćati naknadu Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u nastavku: Fond). Način plaćanja naknade propisan je Uredbom o gospodarenju otpadnom ambalažom (Nar. nov., br. 97/15).

Proizvođač je pravna ili fizička osba - obrtnik koja obavljajući djelatnost razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi,odnosno stavlja na tržište RH proizvode u ambalaži.

Pod stavljanjem na tržište razumijeva se uvoz iz trećih zemalja i stjecanje proizvoda iz druge države članice EU na područje RH odnosno prvo omogućavanje dostupnosti na tržištu proizvoda proizvedenih u RH.

Svi poduzetnici i druge pravne osobe koje uvoze i/ili stječu iz EU proizvode pakirane u ambalažu za potrebe poslovanja obvezni su izvještavati o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Obveze proizvođača/uvoznika/stjecatelja
Proizvođač je obvezan u svojim evidencijama voditi podatke o:

  • proizvodima pakiranim u ambalažu i ambalaži tih proizvoda,
  • mjestu i državi nabave ili isporuke, 
  • količini proizvoda pakiranih u ambalažu stavljenih na tržište RH, 
  • količini ambalaže proizvoda stavljenih na tržište na RH, 
  • količini izvezenih te količini povučenih s tržišta RH proizvoda pakiranih u ambalažu i ambalaži tih proizvoda.

Podatke iz evidencije proizvođač je obvezan dostaviti u Registar gospodarenja posebnim kategorijama otpada (u nastavku: Registar) do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni kalendarski mjesec na obrascu AO1. Temeljem podataka iz obrasca AO1 obračunava se naknada gospodarenja otpadnom ambalažom.

Do uspostava Registra podaci o vrsti i količini jednokratne ambalaže dostavljaju se, umjesto na obrascu AO1, na obrascu AO10, a o vrsti i količini povratne višekratne ambalaže na obrascu AO3, do 10-tog u tekućem mjesecu za prethodno tromjesečje, odnosno godišnje do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu..

Slijedom navedenog, kada poduzetnik ili druga pravna osoba kupi proizvode pakirane u ambalažu na području druge države članice EU ili treće zemlje i unese/uveze ih u RH, neovisno nabavlja li te proizvode za daljnju prodaju ili potrebe obavljanja svoje djelatnosti (npr. kao materijal za proizvodnju, opremu za obavljanje djelatnost ili dr.) obvezna je plaćati naknadu, te Fondu dostavljati podatke o ambalaži.

Obveze malog proizvođača
Proizvođač koji godišnje stavlja na tržište manje od: 300 kg ambalaže od stakla, 100 kg ambalaže od papira, kartona i višeslojne (kompozitne) ambalaže s pretežno papir-kartonskom komponentom, 50 kg ambalaže od metala, 50 kg ambalaže od plastike, 50 kg ambalaže od drva, 50 kg ambalaže od ostalih ambalažnih materijala smatra se malim proizvođačem. On ne podliježe obvezi plaćanja naknade Fondu, kao ni obvezi označavanja ambalaže. No, mali proizvođač obvezan je najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti Fondu Izvješće o vrsti i količini jednokratne ambalaže stavljene na tržište na području RH na obrascu AO1, odnosno do uvođenja Registra na obrascu AO10.

Dakle, poduzetnik ili druga pravna osoba kada nabavlja proizvode pakirane u ambalažu na području druge države članice EU ili treće zemlje i unese/uveze ih u RH, a čija ambalaža ne prelazi gore navedene količine, neovisno o namjeni za koju su proizvodi pakirani u ambalažu nabavljeni mora Fondu dostaviti podatke o vrsti i količini jednokratne ambalaže u koju su ti proizvodi pakirani (npr. poduzetnik koji se nabavio računalnu opremu iz EU za opremanje svojeg poslovnih prostora, mora o tome izvjestiti Fond na obrascu AO10 do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Iznimno, neovisno o količini koju stavlja na tržište, mali proizvođač dužan je:

  • dostavljati podatke Fondu i plaćati naknadu za proizvode u ambalaži od koje nastaje otpadna ambalaža koja je opasni otpad;
  • plaćati povratnu naknadu za pića u ambalaži koja su obuhvaćena sustavom povratne naknade te istu označiti sukladno Pravilniku.

DETALJNIJE O TEMI:
FIP br. 10/15, L. Tošić, str. 124.
FIP br. 12/15, L. Tošić, str. 215.

 

 

Natrag