Označavanje proizvoda

Označavanje proizvoda koji se na području Republike Hrvatske nude potrošačima temeljno je propisano Zakonom o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14 i 110/15; u nastavku: ZoZP).

Svaki proizvod mora na ambalaži, privjesnici, naljepnici ili na samom proizvodu sadržavati najmanje sljedeće podatke:
1. osnovna obilježja proizvoda u mjeri koja je potrebna da bi potrošač donio odluku o kupnji kao što su:

 • naziv proizvoda, 
 • tip i model proizvoda, 
 • naziv pod kojim se proizvod prodaje
 • sastav proizvoda, 
 • svojstva
 • tehnička obilježja proizvoda;

2. naziv i sjedište proizvođača ili uvoznika koji ima sjedište na području Europske unije.

Podaci moraju biti jasni, vidljivi i čitljivi te napisani hrvatskim jezikom i latiničnim pismom. Istodobno se može upotrebljavati i drugi jezik, znakovi i piktogrami lako razumljivi potrošaču.

Zemlja podrijetla nije obavezan podatak na proizvodu. Proizvođač odnosno uvoznik može na proizvodu navesti zemlju podrijetla kad smatra da je to potrebno ili ako je to propisano posebnim propisom.

Navedeno se ne primjenjuje na proizvode čije je označavanje uređeno posebnim propisima koji su usklađeni s propisima EU (npr. označavanje hrane, tehničkih proizvoda, igračaka, deterđenata i dr. predmeta opće uporabe).

Označavanje neprehrambenih proizvoda
Predmeti opće uporabe kao što su igračke, posuđe, kozmetički proizvodi, deterdženti i drugi predmeti široke potrošnje, sukladno Zakonu o predmetima opće uporabe (Nar. nov., br. 39/13 i 47/14) moraju sadržavati podatke u skladu sa ZoZP-om i odredbama posebnih propisa kojima su uređene pojedine vrste predmeta opće uporabe, a to su:

 • naziv i adresa proizvođača/uvoznika,
 • naziv i tip proizvoda,
 • oznaka sukladnosti CE ako je propisana,
 • podaci o vrsti i količini dodatnih tvari ako su dodane,
 • način uporabe,
 • oznake upozorenja o opasnostima i zabrana pri uporabi i čuvanju,
 • podatke propisane posebnim propisima o zaštiti okoliša i održivom gospodarenju otpadom.

Električni i plinski uređaji, aparati, oprema i drugi tehnički proizvodi moraju biti označeni sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (Nar. nov., br. 80/13 i 14/14) i tehničkim propisima te pravilnicima donesenim temeljem tog Zakona.

Ovi proizvodi moraju sadržavati sljedeće podatke:

 • naziv proizvođača odnosno uvoznika, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak i adresu proizvođača/uvoznika,
 • naziv proizvoda,
 • broj tipa, šarže ili serije ili koji drugi element koji omogućuje njegovu identifikaciju,
 • oznaka sukladnosti CE,
 • oznaka energetske učinkovitosti ako je propisana,
 • znakove upozorenja i zaštite od opasnosti od dodira s električnim uređajem/opremom. 

Građevinski proizvodi moraju biti označeni sukladno odredbama Zakona o građevnim proizvodima (Nar. nov., br. 76/13 i 70/14) te njegovim provedbenim propisima.

Na označavanje sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda primjenjuju se odredbe Uredbe (EU) br. 1007/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.9.2011. o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda.

Tko je odgovoran za označavanje proizvoda?
Proizvođač je obvezan na proizvodu (odnosno ambalaži ili u dokumentu koji prati proizvod) navesti odnosno osigurati sve propisane podatke, te osigurati da proizvod bude praćen uputama i podacima o sigurnosti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Proizvođač odgovora za točnost i istinitost podataka, oznaka i prateće dokumentacije.

Uvoznik je obvezan na proizvodu (odnosno ambalaži ili u dokumentu koji prati proizvod) navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak i svoju adresu. Prije stavljanja proizvoda na tržište, uvoznik je obvezan utvrditi da je proizvođač proveo odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti, sastavio tehničku dokumentaciju, da proizvod nosi propisanu oznaku sukladnosti ili druge oznake, da je praćen propisanim dokumentima te da je označen od strane proizvođača svim propisanim podacima.

Prije stavljanja proizvoda na tržište distributer mora provjeriti je li proizvod označen propisanom oznakom sukladnosti ili drugim oznakama, je li praćen propisanim dokumentima, uputama i podacima o sigurnosti na hrvatskom jeziku te jesu li proizvođač/uvoznik ispunili zahtjeve glede označavanja proizvoda svim propisanim podacima.

Natrag