Otpis obveza

U pojedinim situacijama, u poslovnim knjigama treba prestati priznavati obveze i kada one nisu podmirene, te tada govorimo o otpisu obveza. Naime, sukladno računovodstvenim standardima, obveza se prestaje priznavati ako je podmirena, istekla ili ako se vjerovnik odrekao svojih prava ili ih je izgubio. Dakle, dva su temeljna razloga za otpis obveza, a to su kada se vjerovnik odrekne svog potraživanja ili kada izgubi pravo na potraživanje.

Zastara
Vjerovnik svoje pravo na potraživanje u pravilu gubi zastarom. Naime, sukladno čl. 214. Zakona o obveznim odnosima (u nastavku: ZOO), zastarom prestaje pravo zahtijevati ispunjenje obveze. Zastara nastupa kad protekne zakonom određeno vrijeme u kojem je vjerovnik mogao zahtijevati ispunjenje obveze.

Rokovi zastare temeljno su propisani ZOO-om, ali se ovisno o vrsti potraživanja odnosno obvezapropisuju i drugim propisima, npr. Zakonom o trgovačkim društvima, Općim poreznim zakonom, Zakonom o radu i dr.

Tako, primjerice, prema ZOO-u, međusobne tražbine iz trgovačkih ugovora o prometu robe i usluga, odnosno ugovora koje sklope trgovac i osoba javnog prava o prometu robe i usluga te tražbine naknade za izdatke učinjene u vezi s tim ugovorima zastarijevaju za tri godine. U istom roku zastarijevaju i tražbina zakupnine i najamnine, bilo da je određeno da se plaća povremeno, bilo u jednom ukupnom iznosu.

Odricanje od potraživanja

Do otpisa obveze dolazi i u slučaju kada se vjerovnik odrekne svog prava na potraživanje. Odnosno, prema čl. 203. ZOO-a, obveza prestaje kad vjerovnik izjavi dužniku da neće zahtijevati njezino ispunjenje, a dužnik se s tim suglasi (otpust duga).

U praksi, do odricanja od potraživanja najčešće dolazi kada se vlasnici (suvlasnici) društva odriču svojih potraživanja po osnovi danih pozajmica, po osnovi udjela u dobiti i sl., kako bi se ostvarili veći prihodi društva a time i izbjeglo eventualno iskazivanje gubitka u poslovanju.

No, ovdje valja naglasiti da ako se radi odricanju od oporezivih primitaka, npr. odricanju od kamata po danim pozajmicama, tada se u porezom smislu smatra da je u trenutku donošenja odluke o odricanju ostvaren oporezivi primitak te je u istodobno potrebno obračunati i uplatiti sva propisana davanja kao da je primitak i stvarno isplaćen.

Kada se radi o potraživanjima članova društva prema svom društvu, spomenimo i mogućnost unosa potraživanja u kapital društva, bilo upisani bilo neupisani kapital (kapitalne rezerve), u kom slučaju se radi o pretvaranju obveze u kapital. To je dobra mogućnost ako društvo nema potrebe za dodatnim iskazivanjem prihoda, a želi poboljšati strukturu bilance odnosno pokazatelje poslovanja.

Priznavanje prihoda
Prema računovodstvenim standardima, prihod se priznaje kada je povećanje budućih ekonomskih koristi povezano s povećanjem imovine ili smanjenjem obveza što ima za posljedicu povećanje kapitala, osim onog koji se odnosi na unose sudionika u kapitalu.

Stoga, istovremeno s evidentiranjem otpisa obveza (zatvaranjem obveza) evidentira se i prihod po toj osnovi.

Natrag