Osiguranje depozita i postupak isplate obeštećenja - obveze kreditnih institucija i Agencije

Obveze kreditne institucije i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u svezi osiguranja depozita i postupak isplate obeštećenja

Pravilnikom o obvezama kreditne institucije i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u svezi osiguranja depozita i postupak isplate obeštećenja (Nar. nov., br. 25/16; u nastavku: Pravilnik), koji stupa na snagu 31.3.2016., osim članaka od 10. do 14. koji stupaju na snagu 1.4.2016., detaljnije je propisan:

1. način vođenja evidencija u svrhu utvrđivanja identiteta stvarnog vlasnika i iznosa sredstava stvarnog vlasnika ako je ugovoreno da deponent račun vodi u svoje ime, a za račun drugoga (povjerenički račun) iz čl. 6. st. 3. Zakona o osiguranju depozita (Nar. nov., br. 82/15 - u nastavku: Zakon),
2. opseg, oblik i sadržaj dokumentacije koju je kreditna institucija dužna staviti na raspolaganje Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (u nastavku: Agencija) sukladno čl. 18. st. 6. Zakona,
3. sadržaj zahtjeva koji je deponent dužan dostaviti Agenciji u slučaju iz čl. 18. st. 3. Zakona, kao i što se smatra osnovnim životnim troškovima te prikladnom iznosu sredstava potrebnih radi pokrivanja osnovnih životnih troškova,
4. oblik, sadržaj i rok za dostavu izvješća iz čl. 19. st. 3. Zakona i
5. postupak isplate obeštećenja za osigurane depozite sukladno čl. 20. Zakona, s tim da se Pravilnik se primjenjuje na sve kreditne institucije i podružnice tih kreditnih institucija koje su uključene u sustav osiguranja depozita u Republici Hrvatskoj (u nastavku: RH), sukladno čl. 9. Zakona i Agenciju kao imenovano tijelo.

Ukoliko kreditna institucija nije u mogućnosti utvrditi identitet stvarnog vlasnika i pripadajući iznos depozita stvarnog vlasnika povjereničkog računa smatra se kako nisu ispunjeni uvjeti za isplatu obeštećenja.

Podatke potrebne za utvrđivanje identiteta stvarnog vlasnika, odnosno osobe za čiji račun se vodi povjerenički račun, i njegovog pripadajućeg iznosa depozita, kreditna institucija pribavlja neposredno od povjerenika, odnosno imatelja povjereničkog računa prilikom podnošenja zahtjeva za otvaranje povjereničkog računa.

Pravilnikom su nadalje propisani:

- opseg, oblik i sadržaj dokumentacije koju je kreditna institucija dužna staviti na raspolaganje Agenciji radi obeštećenja deponenata,

- osnovni životni troškovi, zahtjev i iznos sredstava potrebnih radi pokrivanja osnovnih životnih troškova,

- oblik, sadržaj i rok za dostavu izvješća o stanju ukupnih i osiguranih depozita za obračun premije,

- uračunavanje zajedničkih depozita, depozita društava bez pravne osobnosti i depozita po povjereničkim računima u osnovicu za obračun premije i podaci o depozitima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

- postupak isplate obeštećenja za osigurane depozite

Prema čl. 15. Pravilnika isplatu obeštećenja može provoditi Agencija ili kreditna institucija koja temeljem ugovora o nalogu, u ime i za račun Agencije, provodi isplatu, s tim da je Agencija dužna isplatnoj kreditnoj instituciji omogućiti izravan pristup bazi podataka o provedenim obračunima obeštećenja i izdanim nalozima za isplatu obeštećenja.

U postupku isplate obeštećenja isplatna kreditna institucija je dužna:

1. provoditi isplatu obeštećenja sukladno ugovoru o nalogu, koji sklapa s Agencijom, te sukladno Pravilniku i Zakonu,
2. utvrditi postoji li u bazi podataka obračun obeštećenja i nalog za isplatu obeštećenja za svakog deponenta koji zatraži isplatu,
3. nakon što utvrdi da je za deponenta obračunato obeštećenje i da je izdan nalog za isplatu obeštećenja, pri isplati obeštećenja provesti identifikaciju deponenta ili osobe ovlaštene za ostvarenje prava na isplatu obeštećenja,
4. provesti isplatu obeštećenja deponentu ili osobi ovlaštenoj za ostvarenje prava na isplatu obeštećenja koja je suglasna s obračunom obeštećenja.

Identifikacija deponenta ili osobe ovlaštene za ostvarenje prava na isplatu obeštećenja provodi se predočenjem važeće osobne iskaznice ili putovnice, odnosno predočenjem druge važeće identifikacijske isprave te propisanog dokumenta o ovlaštenju.

Potpis opunomoćitelja mora ovjeriti javni bilježnik odnosno domaće ili strano nadležno tijelo, ovlaštena osoba diplomatskog ili konzularnog predstavništva države opunomoćitelja ili RH. Punomoć mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku ili prevedena na hrvatski jezik te ovjerena od ovlaštenog sudskog tumača. Ostvarenje prava na obeštećenje ne može se provesti temeljem punomoći kojom je opunomoćenik imao pravo raspolaganja depozitom u redovnom poslovanju kreditne institucije već samo temeljem punomoći za ostvarenje prava na obeštećenje.

Radi potpunije identifikacije deponent mora predočiti i:

- izvorni dokument o depozitu,

- štednu knjižicu,

- ugovor o oročenju ili karticu računa, temeljem kojeg se mogu usporediti podaci s podacima u obračunu obeštećenja. Isplata obeštećenja se ne evidentira u dokumentu o depozitu.

Ako deponent ili osoba ovlaštena za ostvarenje prava na isplatu obeštećenja nije suglasan s obračunom obeštećenja, deponenta ili osobu ovlaštenu za ostvarenje prava na isplatu obeštećenja mogu podnijeti prigovor Agenciji.

Pravilnikom su propisana i druga pitanja o obvezama kreditne institucije i državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u svezi osiguranja depozita i postupak isplate obeštećenja.

Natrag