Odluka o provedbi reformskih mjera za unaprjeđenje sustava javne uprave (Nar. nov., br. 18/16) donesena je temeljem Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 150/11 i 119/14). Ovom se Odlukom utvrđuje provedba reformskih mjera za unaprjeđenje sustava javne uprave radi rješavanja slabosti u upravljanju, poboljšanja funkcioniranja i povećanja učinkovitosti javne uprave. Mjere su usmjerene na postizanje tri reformska cilja: (1) učinkovita javna uprava usmjerena na korisnike, (2) razvijeni ljudski potencijali za učinkovitu javnu upravu i (3) kvalitetne i informatizirane javne usluge. Reformski ciljevi dio su glavnih ciljeva i reformskih prioriteta iz Nacionalnog programa reformi, u kojemu se opisuju mjere za rješavanje strukturnih izazova s kojima se suočava Republika Hrvatska, sukladno preporukama Vijeća Europske unije. Učinkovita javna uprava usmjerena na korisnike postiže se sljedećim mjerama:

  1. Smanjenjem fragmentiranosti u obavljanju poslova državne uprave koje obavljaju središnja tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima.
  2. Standardiziranjem unutarnjeg ustroja i unapređenjem poslovnih procesa u tijelima javne uprave.
  3. Racionalizacijom područnih jedinica središnjih tijela državne uprave.
  4. Funkcionalnom i fiskalnom decentralizacijom i postizanjem optimalnog teritorijalnog preustroja.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 25.2.2016.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_02_18_485.html

Natrag