Odluka o privremenom raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika (Nar. nov., br. 10/16) donesena je temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Nar. nov., br. 24/11 - 2/14. - Odluka USRH). Dio sredstava za rad političkih stranaka u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2016. godine, osigurava se sukladno Odluci o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine (Nar. nov., br. 109/15 i 130/15) u iznosu od 13.750.000,00 kn. Sredstva pripadaju političkim strankama koje imaju zastupnika u Hrvatskom saboru i nezavisnim zastupnicima, a raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog zastupnika u Hrvatskom saboru tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih zastupnika i nezavisnim zastupnicima u trenutku konstituiranja Hrvatskoga sabora. Za svakog izabranog zastupnika podzastupljenog spola pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog za svakog zastupnika. Sukladno Odluci, političkim strankama i nezavisnim zastupnicima raspoređuju se sredstva u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2016. godine. Raspoređena sredstva iz ove Odluke doznačuju se na središnji račun političkih stranaka, odnosno na posebni račun nezavisnih zastupnika.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_01_10_247.html

Natrag