Obveznici revizije za 2016. godinu

S 1. siječnjem 2016. stupio je na snagu novi Zakon o računovodstvu (u nastavku: ZOR) kojim su, pored ostalog, uređeni i obveznici revizije godišnjih financijskih izvještaja. Stupanjem na snagu novog ZOR-a prestao je važiti čl. 6.a Zakona o reviziji, te se od 2016. godine obveznici revizije određuju samo ZOR-om.

I prema novom ZOR-u, kao i prema ranije važećem,  obveznici revizije, kako odvojenih (pojedinačnih) tako i konsolidiranih financijskih izvještaja, su svi srednji i veliki poduzetnici. Pritom, treba napomenuti da je novi Zakon donio određene promjene u kriterijima za razvrstavanje poduzetnika, te je kod nekih poduzetnika moguća promjena njihove veličine a time i obveze revizije. Prema novom ZOR-u, obveznicima revizije određuju se i svi subjekti od javnog interesa. Subjekti od javnog interesa su svi poduzetnici čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište bilo koje države članice, zatim financijske institucije (uglavnom već obuhvaćene definicijom velikih poduzetnika), kao i druga trgovačka društva od javnog interesa sukladno odluci Vlade RH o popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa.

Obveznici revizije također su i svi poduzetnici koji su podnijeli zahtjev za uvrštenje svojih vrijednosnih papira na uređeno tržište, ako toj obvezi već ne podliježu prema nekoj drugoj osnovi.

Obveznici revizije konsolidiranih financijskih izvještaja su matična društva velikih i srednjih grupa, ako već nisu obveznici kao veliki i srednji poduzetnici ili subjekti od javnog interesa. Srednje grupe su one čiji podaci na datum bilance na konsolidiranoj osnovi prelaze dva od sljedeća tri kriterija - ukupna aktiva 30.000.000,00 kn, prihod 60.000.000,00 kn, prosječan broj radnika tijekom godine 50, ali ne prelaze dva od tri sljedeća uvjeta – ukupna aktiva 150.000.000,00 kn, prihod 300.000.000,00 kn, prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 250.  Grupe čiji podaci prelaze dva od posljednja tri navedena kriterija smatraju se velikim grupama.  Pritom, za potrebe razvrstavanja, grupa može koristiti i zbrojnu bilancu i račun dobiti i gubitka prije konsolidacijskih eliminacija, ali se u tom slučaju pokazatelji ukupne aktive i ukupnog prihoda uvećavaju za 20%.

Međutim, prema čl. 20. st. 3. ZOR-a, obvezi revizije podliježu također i odvojeni i konsolidirani godišnji financijski izvještaji dioničkih društava te komanditnih društava i društava s ograničenom odgovornošću čiji odvojeni odnosno konsolidirani podaci u godini koja prethodi reviziji prelaze dva od sljedeća tri uvjeta:

  • iznos ukupne aktive - 15.000.000,00 kn,
  • iznos prihoda -  30.000.000,00 kn,
  • prosječan broj radnika tijekom poslovne godine - 25.

Dakle, za komanditna društva i d.o.o.-e, u odnosu na ranije važeći ZOR, prema kojemu je za obvezu revizije bilo dovoljno da je premašen cenzus od 30.000.000,00 kn ukupnog prihoda, po novome se uvode i dva dodatna kriterija. Prema tome, i u slučaju da ta društva ostvare iznos prihoda veći od 30.000.000,00 kn, ali im je iznos aktive manji od 15.000.000,00 kn i imaju manje od 25 radnika, više nisu obveznici revizije, osim ako im ta obveza ne proizlazi po nekoj drugoj propisanoj osnovi.

Što se tiče dioničkih društava, ako obvezi ne podliježu prema nekim od ranije navedenih kriterija, i na njih se primjenjuju prethodno navedeni kriteriji kao i za komanditna društva i d.o.o.-e. Naime, dok je u ranije važećoj odredbi čl. 6.a Zakona o reviziji bilo propisano da obvezi revizije podliježu financijski izvještaji svih dioničkih društava te komanditnih društava i d.o.o.-a čiji odvojeni odnosno konsolidirani ukupni prihod u godini koja prethodi reviziji prelazi 30.000.000,00 kn, u ranije navedenoj odgovarajućoj odredbi novog ZOR-a izostavljena je riječ „svih“, te stoga smatramo da obvezu revizije imaju samo oni d.d.-i koji prelaze dva od tri propisana uvjeta a ne svi d.d.-i. Također, nakon što je u postupku javne rasprave o nacrtu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu predlagatelju dana informacija o još uvijek prisutnim dvojbama po tom pitanju i predložena izmjena dijela odredbe, u Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu (lipanj 2016.), predlagatelj je prihvatio primjedbu i predložio izmjenu te odredbe na način da je iza riječi „dioničkih društava“ stavio zarez umjesto riječi „te“, i time dodatno otklonio mogućnost dvojbi.

No, odredbe čl. 20. st. 3. ZOR-a još uvijek uzrokuju jednu dvojbu, i to u pogledu obveze revizije konsolidiranih financijskih izvještaja obveznika iz tog članka. Naime, prema navedenom članku, obvezi revizije, pored odvojenih, podliježu i konsolidirani godišnji financijski izvještaji ako konsolidirani podaci prelaze dva od ranija tri navedena uvjeta. No, ti kriteriji dvostruko su niži od kriterija za male grupe (aktiva: 30.000.000 kn, prihod: 60.000.000, broj radnika: 50), a čl. 25. st. 1. ZOR-a izričito je propisano izuzeće od obveze sastavljanja konsolidiranih izvještaja za male grupe (osim kada male grupe uključuju subjekte od javnog interesa). S obzirom na propisano izričito izuzeće od obveze konsolidacije za male grupe (također propisano i Direktivom 2013/34/EU), mišljenja smo da se obveza revizije prema čl. 20. st. 3. ZOR-a može primijeniti samo na pojedinačne izvještaje. I o tom pitanju izvijestili smo Ministarstvo financija, a prema povratnim informacijama taj članak je također predmetom budućih izmjena ZOR-a, te se nadamo da će i ova dvojba biti riješena.

Osim navedenih, po novim odredbama ZOR-a, obvezi revizije podliježu i godišnji financijski izvještaji poduzetnika koji su sudjelovali u poslovnim spajanjima odnosno podjelama kao preuzimatelji ili novoosnovana društva, ako obvezi ne podliježu prema nekim od ranije propisanih kriterija. 

Natrag