Obveze privatnih iznajmljivača

Velik broj hrvatskih građana ima u vlasništvu nekretnine (sobe, apartmane i kuće za odmor) koje iznajmljuju putnicima i turistima, te zemljišta na kojima organizira kampove. Primici od pružanja ovih usluga smatraju se dohotkom od imovine i podliježu oporezivanju. Građani koji iznajmljuju sobe, postelje, apartmane i kuće za odmor (u nastavku: iznajmljivači) mogu porez na dohodak od iznajmljivanja plaćati:

 • kao godišnji paušalni porez ili
 • kao porez na dohodak koji se utvrđuje temeljem poslovnih knjiga (ako ne ispunjavaju uvjete za paušalno oporezivanje, ako su obveznici PDV-a ili žele prijeći na utvrđivanje dohotka na temelju poslovnih knjiga).

Porez na dohodak po osnovi iznajmljivanja soba, postelja, apartmana i kuća za odmor u paušalnom iznosu plaćaju građani koji na temelju odobrenja nadležnog ureda pružaju usluge građana u domaćinstvu u skladu s odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, a nisu obveznici PDV-a i dohodak ne utvrđuje na temelju poslovnih knjiga, pod uvjetom:

 • da iznajmljuju putnicima i turistima stanove, sobe i postelje, kojih su vlasnik, najviše do 20 postelja odnosno kreveta, i/ili
 • da organizira kamp na svojem zemljištu najviše do 10 smještajnih jedinica, odnosno do 30 gostiju istodobno. 

Računi i evidencije
Za svaku obavljenu uslugu iznajmljivač je obvezan izdati račun koji obvezno mora sadržavati sljedeće podatke:

 • ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta iznajmljivača,
 • datum izdavanja računa, 
 • broj računa, 
 • ime i prezime (naziv) gosta, 
 • cijenu obavljene usluge,
 • te napomenu da „PDV nije obračunan temeljem čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u“.

Račun se mora ispostaviti u najmanje dva primjerka: jedan se uručuje gostu, a drugi zadržava iznajmljivač.

Svaki izdani račun iznajmljivač mora upisati uEvidenciju o prometu, Računi se moraju upisati u Evidenciju na kraju svakog dana, kronološki redom kako su izdani, i to bez obzira jesu li naplaćeni ili ne.

Evidenciju o prometu iznajmljivač mora voditi posebno za svaku kalendarsku godinu.Iznajmljivač – paušalista nema obvezu vođenja drugih poslovnih knjiga prema propisima o porezu na dohodak.

Poslovanje putem putničke agencije
Iznajmljivač može svoje smještajne kapacitete gostima iznajmljivati sam (gost i iznajmljivač izravno dogavaraju pružanje i plaćanje usluge smještaja) ili putem putničkih agencija. Iznajmljivač može s agencijom poslovati na dva načina:
1. agencija radi u ime i za račun iznajmljivača
Kada agencija, temeljem sklopljenog ugovora s iznajmljivačem, radi u ime i za račun iznajmljivača, obvezna je izdati:

 • račun za pruženu uslugu smještaja gostu. Račun izdaje u ime i za račun iznajmljivača, te isti mora sadržavati podatke o agenciji i iznajmljivaču,
 • račun za proviziju (pruženu uslugu posredovanja) iznajmljivaču. Agencija koja je obveznik PDV-a na zaračunanu proviziju obračunati će PDV po stopi 25%.

U ovom slučaju iznajmljivač može dogovoriti s agencijom da za njega vodi i Evidenciju o prometu, kao i da od gosta naplaćuje pružene usluge.

2. agencija uzima u najam smještajne kapacitete od iznajmljivača i iznajmljuje ih gostima u svoje ime
Kada agencija, temeljem sklopljenog ugovora s iznajmljivačem, radi u svoje ime i pritom koristi smještajne kapacitete iznajmljivača, za pruženu uslugu najma/smještaja:

 • iznajmljivač izdaje račun agenciji, a 
 • agencija izdaje račun gostu.

Račun kojeg iznajmljivač izdaje agenciji mora sadržavati sve propisane podatke i upisuje se u Evidenciju o prometu.

Obveza plaćanja PDV-a
Iznajmljivač koji sobe, postelje, apartmane i/ili kuće za odmor iznajmljuje preko putničkih agencija registriranih u inozemstvu, bez obzira što inače nije obveznik PDV-a, obvezan je platiti PDV na uslugu posredovanja (proviziju) koju mu je obavila inozemna putnička agencija.

Kada iznajmljivač pruža uslugu smještaja posredstvom agencije:
- iz države članice EU obvezan je:

 • 15 dana prije obavljanja usluga s agencijom iz EU od Porezne uprave zatražiti PDV ID broj,
 • PDV ID broj dostaviti inozemnoj agenciji,
 • na proviziju putničke agencije obračunati i platiti PDV po stopi 25%,
 • Poreznoj upravi dostaviti Obrazac PDV i PDV-S;

- iz treće zemlje (zemlje koja nije članica EU)

 • na proviziju putničke agencije obračunati i platiti PDV po stopi 25%, 
 • Poreznoj upravi dostaviti Obrazac PDV.

Osnovica za PDV je ugovoreni iznos provizije (tj. provizija po računu agencije). Obrazac PDV i PDV-S iznajmljivač podnosi za svako obračunsko razdoblje (mjesec) u kojem mu je inozemna agencija obavila uslugu, i to do 20. dana u mjesecu koji slijedi po završetku obračunskog razdoblja. Obračunati PDV iznajmljivač mora platiti do 31. (tj. zadnjeg dana) u mjesecu koji slijedi po završetku obračunskog razdoblja.

Ostale obveze
Na kraju skrećemo pozornost da su iznajmljivači obvezni:

 • voditi Popis gostiju, osim u slučaju ako popis gostiju za iznajmljivača vodi turistička agencija; 
 • u objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak te omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte. u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana primitka te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora.

DETALJNIJE O TEMI:
FIP br. 3/16, K. Vranar, str. 112
FIP br. 5/16, Slovinac, str. 21

Natrag