Objavljen je novi Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja za poduzetnike za 2016. i nadalje...

U Nar. nov., br. 95 od 20. listopada 2016. objavljen je novi Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja koji stupa na snagu dana 28. listopada 2016., a primjenjuje se na godišnje financijske izvještaje za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2016. godine ili kasnije.

Navedeno znači da se financijski izvještaji za 2016. sastavljaju prema strukturi i sadržaju propisanom ovim novim Pravilnikom.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 96/15), što znači da taj Pravilnik, koji se također trebao primjenjivati na financijske izvještaje za 2016. i nadalje, uopće neće biti u primjeni ni za koje razdoblje.

Godišnje financijske izvještaje prema strukturi i sadržaju propisanim novim Pravilnikom obvezni su sastavljati svi poduzetnici, kako su definirani odredbama trenutno važećeg Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15 i 134/15 - Uredba), odnosno svaka pravna i fizička osoba koja je obveznik poreza na dobit, osim poduzetnika čije je poslovanje uređeno posebnim propisima i čije izvještaje propisuju nadležna nadzorna dijela (HNB i HANFA).

Sadržaj pojedinih godišnjih financijskih izvještaja propisan je prilozima I. i II. Pravilnika i njegov su sastavni dio. Prilogom I. propisana je struktura i sadržaj bilance, računa dobiti i gubitka, izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, te izvještaja o novčanim tokovima (po indirektnoj i direktnoj metodi). Kao i ranijim, i novim Pravilnikom propisana je struktura i sadržaj izvještaja o promjenama kapitala, i to Prilogom II.

Kao i do sada, mali poduzetnici te ostale pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit, obvezni su sastaviti samo izvještaj o financijskom položaju (bilancu), račun dobiti i gubitka i bilješke, a istu obvezu ima i nova kategorija poduzetnika - mikro poduzetnici.

Pored navedenih izvještaja, srednji i veliki poduzetnici i nadalje su obvezni sastavljati i izvještaj o novčanim tokovima te izvještaj o promjenama kapitala, a to su obvezni i svi subjekti od javnog interesa, kako ih definiraju odredbe Zakona o računovodstvu, te obveznici konsolidacije. Subjekti od javnog interesa, kao i ostali obveznici primjene MSFI-a, dodatno su obvezni sastavljati i izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti.

Svi poduzetnici, kako oni koji financijske izvještaje sastavljaju primjenom HSFI-a, tako i oni koji primjenjuju MSFI-e, obvezni su sve izvještaje sastaviti prema Pravilnikom propisanoj strukturi i sadržaju GFI-a.

Detaljno o strukturi i sadržaju novih financijskih izvještaja za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2016. i nadalje, te razlikama u odnosu na strukturu i sadržaj dosadašnjih financijskih izvještaja (2015. i ranije), pročitajte u TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/16 koji izlazi početkom studenoga 2016.

Natrag