Menadžersko računovodstvo

Računovodstvo je "mjesto" (sustav i proces) u kojem se prikupljaju, obrađuju i prate podaci o prihodima i rashodima, novcu i drugoj imovini, poreznim i svim drugim obvezama, rezultatu poslovanja i ostalom vlastitom kapitalu poduzetnika, a konačan proizvod su financijski izvještaji.

Računovodstvo je najpouzdaniji izvor podataka i informacija o poslovanju kojim raspolaže sam poduzetnik, pa je menadžerima izuzetno važno. Upravo zato ga moderni autori nazivaju "jezikom biznisa "ili" jezikom financijskih odluka".

Menadžeri nisu uvijek ekonomisti. Ipak, da bi mogli koristiti računovodstvene podatke i informacije moraju poznavati "jezik biznisa", odnosno moraju poznavati i razumjeti sve važne računovodstvene kategorije, načela i pretpostavke. Menadžeri koji ne vladaju potrebnim računovodstvenim znanjima ograničeni su u donošenju financijskih odluka imoraju se u velikoj mjeri osloniti na računovođe ili druge stručnjake.

O tome koja su to sve računovodstvena znanja potrebna menadžerima, pisat ćemo u nekom od narednih brojeva Infa. U ovom članku nastojat ćemo odgovoriti na pitanje - što je to menadžersko računovodstvo i kakve su razlike između menadžerskog i "običnog" računovodstva. Jer premda svako računovodstvo raspolaže podacima potrebnim menadžerima, svako računovodstvo ipak nije ujedno i menadžersko.

"Obično" računovodstvo prati poduzetnika kao cjelinu i naziva se financijsko računovodstvo. Kao što je navedeno u prvom odlomku, nakon prikupljanja i obrade knjigovodstvenih isprava, ono sastavlja propisane i strogo formalizirane financijske izvještaje i porezne obračune za vanjske korisnike. To su: Porezna uprava, Statistika i dr. državni organi, te vlasnici, poslovni partneri i sl. Financijski izvještaji i porezni obračuni moraju biti istiniti i točni, fer, pouzdani i nepristrani, a pripremaju se prema propisanom sadržaju i u propisanim rokovima za poduzetnika kao cjelinu, obično na godišnjoj razini.

Menadžere zanimaju svi ovi zakonima propisani izvještaji, jer temeljem njih nadzorni odbori i vlasnici ocjenjuju njihovu uspješnost, a poslovni partneri njihovu pouzdanost.

Ipak, za upravljanje i donošenje najboljih poslovnih odluka, menadžeri svakodnevno trebaju više drugačije strukturiranih podataka i informacija. Osim zbirnih podataka o poslovanju poduzetnika kao cjeline, menadžere će zanimati i rezultati pojedinačnih aktivnosti ili pojedinih odjela. Nadalje, zanimati će ih ne samo sadašnje stanje, nego i očekivani rezultati, te kako napreduje ostvarenje plana.

Stoga, za razliku od financijskog računovodstva, menadžersko računovodstvo prikuplja, obrađuje i prati podatke na način prilagođen potrebama menadžera, temeljem kojih se pripremaju izvješća za potrebe upravljanja. S tom svrhom troškove u financijskom računovodstvu potrebno jedetaljnije analitički razraditi, po željenim skupinama prema aktivnostima. Računovodstvo koje detaljno evidentira i prati troškove naziva se računovodstvo troškova i korak je prema menadžerskom računovodstvu.

Financijsko računovodstvo bavi se već nastalim poslovnim događajima. Poznato je da je povijest učiteljica života, i u tom je smislu prošlost i menadžerima veoma važna. Ipak, o prošlosti se ne može odlučivati, pa je u fokusu menadžera budućnost. Zbog toga menadžersko računovodstvo, uz bilježenje već nastalih poslovnih događaja, obuhvaća i planiranje.

Planirani podaci se ne knjiže, pa se tako menadžersko računovodstvo širi na područja izvan okvira glavne knjige, odnosno izvan obuhvata financijskog računovodstva.

Isto tako, niti izvještaji za menadžere nisu formalizirani. Njihov sadržaj i dinamiku određuju sami menadžeri. Iako će po naravi stvari obuhvaćati slične podatke i informacije, ovi izvještaji mogu se i značajnije razlikovati od poduzetnika do poduzetnika.

Redovitim praćenjem usporedbe planiranih i ostvarenih rezultata ranije će se uočiti negativna (i pozitivna) odstupanja, pa će menadžeri moći na vrijeme osmisliti i poduzeti odgovarajuće mjere i akcije.

O planiranju, kao instrumentu upravljanja rizicima, ali i pretpostavci kontrole, također ćemo pisati u narednim brojevima TEB-ovog poslovnog infa. Jer upravo je ovaj aspekt razlog zbog kojeg sve veći broj menadžera inicira i traži reorganizaciju financijskog i ustroj modernog menadžerskog računovodstva.

Natrag