U Nar. nov., br. 6/16 od 20.1.2016. objavljene su Izmjene i dopune Odluke o općinskim prirezima i porezima Općine Jagodnjak (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 28.1.2016.

Natrag