Promjene u izobrazbi u području javne nabave

Cilj izobrazbe u području javne nabave je stjecanje znanja, vještina i sposobnosti raznih dionika uključenih u sustav javne nabave, radi učinkovite provedbe postupaka javne nabave na svim razinama. Izobrazba je prije svega predviđena i namijenjena ovlaštenim predstavnicima naručitelja, budući da u pripremi i provedbi postupaka javne nabave najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave. 

Stjecanje certifikata
Da bi stekli certifikat u području javne nabave, ovlašteni predstavnici naručitelja moraju položiti pisani ispit kojeg provodi središnje tijelo za javnu nabavu tj. ministarstvo gospodarstva. Da bi mogli pristupiti polaganju pisanog ispita ovlašteni predstavnici naručitelja prethodno trebaju pohađati specijalistički program izobrazbe kojeg provode ovlašteni nositelji programa. TEB Poslovno savjetovanje jedan je od ovlaštenih nositelja programa (www.teb.hr). Specijalistički program izobrazbe traje 50 nastavnih sati nakon čega se polazniku izdaje potvrda o završenom programu i s kojom potvrdom se polaznik prijavljuje za polaganje pisanog ispita.

Počevši od 1. siječnja 2014. ograničava se broj polaznika programa redovitog usavršavanja u području javne nabave.

Osobi koja uspješno položi pisani ispit (70% bodova) središnje tijelo za javnu nabavu izdaje certifikat na rok od tri godine, pri čemu se kao datum početka valjanosti certifikata određuje datum uspješnog polaganja pisanog ispita u sklopu specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave.

Obnavljanje certifikata
Certifikati se obnavljaju temeljem redovitog usavršavanja kojeg također provode ovlašteni nositelji programa izobrazbe. Redovito usavršavanje je dopunjavanje i usavršavanje znanja iz područja javne nabave kroz pohađanje programa usavršavanja. Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata. Dakle, da bi se certifikat uspješno obnovio nije potrebno ponovno polagati ispit, već je potrebno u roku od 3 godine od dana uspješnog polaganja pisanog ispita sakupiti 32 nastavna sata na programima usavršavanja koje provode ovlašteni nositelji programa.

Promjene u izobrazbi od 1.1.2015.
Uslijed izmjena Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 125/14) doći će, počevši od 1. siječnja 2015., do određenih promjena u izobrazbi u području javne nabave. Naime, ograničava se broj polaznika specijalističkog programa izobrazbe i programa redovitog usavršavanja. Tako će na pojedinačnom specijalističkom programu izobrazbe (za stjecanje certifikata) maksimalan broj polaznika biti 35 umjesto dosadašnjih 50, a na pojedinačnom programu redovitog usavršavanja (za obnovu certifikata) maksimalan broj polaznika će biti 50 umjesto dosadašnjeg neograničenog broja polaznika, bez obzira o kakvom se programu radi. Naime, do 1. siječnja 2014. maksimalan broj polaznika programa usavršavanja bio je ograničen na 50 samo za polaznike pojedinačnog dvodnevnog programa (od 16 nastavnih sati) , dok za ostale programe usavršavanja (poludnevne od 4 nastavna sata i jednodnevne od 8 nastavnih sati) maksimalan broj polaznika nije bio ograničen.

Na pojedinačnom programu redovitog usavršavanja moći će prisustvovati najviše 50 polaznika.

Očekuje se da će kroz manje grupe doći i do kvalitetnije izobrazbe u području javne nabave, no s obzirom na veliki broj osoba s izdanim certifikatima preporuka je naručiteljima čim ranije slati svoje ovlaštene predstavnike na programe redovitog usavršavanja, jer osoba koja ne obnovi certifikat u roku od 3 godine od dana polaganja ispita, morati će ponovno ići na polaganje ispita za stjecanje certifikata.

Natrag