Do novih poslova kroz javnu nabavu (4)

Piše: Dušanka Marinković Drača

U prethodnom tekstu pisali smo o izradi i podnošenju ponude u otvorenom postupku nadmetanja. Nakon toga, ponuditelj treba i nadalje biti aktivan, a u ovom tekstu upućujemo na mogućnosti koje vam stoje na raspolaganju.

U dokumentaciji za nadmetanje i objavi postupka navodi se datum otvaranja ponude, koji treba biti istovremeno s istekom roka za podnošenje ponuda. Otvaranje ponuda je javno i na otvaranje ponuda možete poslati ovlaštenu osobu, koja (osim ako nije ujedno i član uprave društva) treba imati pisano ovlaštenje. Na otvaranju ponuda čitaju se ponuditelji po redoslijedu zaprimanja ponuda i ponuđeni iznos cijene iz ponudbenog lista. Ukoliko želite, možete zatražiti i uvid u ponudbeni list, te svakako ukoliko imate neke primjedbe zahtijevati da se unesu u zapisnik. Zapisnik o otvaranju ponuda potpisuju svi nazočni predstavnici ponuditelja, a ukoliko niste zadovoljni njegovim sadržajem, nemojte ga potpisati, nego stavite određenu primjedbu.

Nakon te faze slijedi faza odabira. U tijeku tog postupka naručitelj može zatražiti objašnjenje ponude, ako smatra da ste ponudili neuobičajeno nisku cijenu ili može tražiti ispravak računske pogreške, odnosno da pojasnite ili upotpunite dokumente koje ste predali uz ponudu.

Naručitelj je obvezan dostaviti vam odluku o odabiru odnosno poništenju postupka, uz koju obvezno prilaže i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, sa svom pripadajućom dokumentacijom.

U slučaju da je vaša ponuda najpovoljnija, naručitelj će zatražiti da dostavite izvornike ili ovjerene preslike dokumenata, ako ste ih uz ponudu dostavili samo u preslici.

Ukoliko ponuditelj ne donese odluku o odabiru u propisanom roku, možete ga pozvati da to učini – u protivnom može odgovarati za prekršaj, ali će i naknadno donijeta odluka o odabiru biti valjana.

Ako vaša ponuda nije odabrana, možete do isteka roka za izjavljivanje žalbe zatražiti uvid u bilo koju ponudu. U slučaju uočenih nezakonitosti, možete uložiti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, u roku od 5 dana za nabavu male vrijednosti, odnosno 10 dana ako ste sudjelovali u postupku nabave velike vrijednosti. Vodite računa da ste obvezni uz žalbu priložiti i dokaz o uplati naknade za pokretanje žalbenog postupka (nije dovoljan samo nalog za transakciju).

U žalbenom postupku trebate dokazati postojanje pravnog interesa. Dakle, nije dovoljno samo da je odabrana ponuda koja ne udovoljava traženim uvjetima, nego morate dokazati da bi da je postupljeno sukladno Zakonu i dokumentaciji za nadmetanje bila odabrana vaša ponuda, a ne ponuda odabranog ponuditelja, odnosno ponuditelja koji je rangiran prije vas.

Nakon što odluka o odabiru postane konačna i izvršna, sklapa se ugovor o javnoj nabavi.

Natrag