Do novih poslova kroz javnu nabavu (3)

Piše: Dušanka Marinković Drača

Kad gospodarski subjekt odluči sudjelovati u određenom postupku nabave prvi korak je preuzimanje dokumentacije za nadmetanje iz Elektroničkog oglasnika javne nabave, iza čega slijedi izrada i podnošenje ponude.

Pažljivo slijediti upute iz dokumentacije za nadmetanje

Da bi podnijeli ponudu koja formalno udovoljava zahtjevima naručitelja, na vama je da slijedite zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje.

U cilju izrade kvalitetne ponude i prilaganja dokaza koje je tražio naručitelj, a naročito ako postoje neke nejasnoće, imate mogućnost od naručitelja zatražiti dodatne informacije i objašnjenja. To morate učiniti pravodobno, jer vam naručitelj nije u obvezi odgovoriti ukoliko je traženje upućeno nakon propisanog roka (6 dana za nabavu velike vrijednosti i 4 dana za nabavu male vrijednosti prije roka za dostavu ponuda).

Ako smatrate da je dokumentacija protivna Zakonu, a naručitelj istu nema namjeru izmijeniti, možete uložiti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, u roku od 10 dana (5 dana za nabavu male vrijednosti) od objave poziva za nadmetanje.

Pogreške kod pisanja ponude ne smiju se brisati ili prikrivati korektorom, nego se uz svaki ispravak treba navesti datum i staviti potpis ponuditelja.

Ponudu potpisuje osoba kojoj je osoba ovlaštena za zastupanje dala odgovarajuću punomoć ili osoba koja obavlja poslove koji po redovitom tijeku stvari uključuju i sklapanje određenih ugovora. Međutim, treba pažljivo slijediti zahtjeve iz dokumentacije jer ponekad naručitelj traži da ponudu potpiše osoba ovlaštena za zastupanje.

Posebno je važno da ponuditelj ispuni sve stavke troškovnika. Ukoliko smatrate da pojedine stavke nemaju posebne vrijednosti, kao cijenu možete staviti i 0,00 kn.

Numeracija stranica i uvezivanje ponude

Ponuda se izrađuje tako da čini cjelinu i uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. To se čini na način da se kroz izbušene stranice ponude provuče jamstvenik, koji se na poleđini zaveže u čvor i preko njega se stavi naljepnica s vašim žigom. Kod dva ili više dijelova, svaki dio ponude se uvezuje na isti način. Dijelovi ponude koji ne mogu biti uvezani obilježavaju se nazivom i navode u sadržaju ponude kao dio ponude. Ukoliko je ponuda izrađena od više dijelova, u sadržaju ponude se mora navesti od koliko se dijelova sastoji. Pažljivo prekontrolirajte sadrži li ponuda sve tražene razloge isključenja i dokaze sposobnosti, odnosno uzorke, kataloge i sl., ukoliko je to naručitelj tražio.

Stranice ponude se numeriraju tako da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ukoliko je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju tako da svaki sljedeći dio započinje radnim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Međutim, ako je dio ponude izvorno numeriran (npr. katalozi) onda se taj dio ponude ne treba ponovno numerirati.

Dostava ponude

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja. Adresa naručitelja, kao i ostali sadržaj koji se upisuje na kuvertu točno su naznačeni u dokumentaciji.  Svoju ponudu možete izmijeniti, nadopuniti ili od nje odustati u roku za dostavu ponuda.
Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda, uz obveznu naznaku da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.  Svakako, vodite računa da vaša ponuda u roku naznačenom u dokumentaciji stigne naručitelju.

Natrag