U prošlom broju uputili smo na način kako doći do informacija o postupcima javne nabave, kako bi kroz takve postupke mogli plasirati svoju robu, radove ili usluge. Moguće je da u odnosu na objavljeni postupak možete nastupiti samostalno, ali ponekad to neće biti moguće, jer predmet nabave obuhvaća i neke radove, robe ili usluge koje ne možete sami isporučiti ili nemate neke dokaze odnosno uvjete sposobnosti . Na takav obuhvat predmeta nabave ili zahtjeve koje postavlja naručitelj nećete uspjeti sa žalbom, osim ako se ne protivi Zakonu o javnoj nabavi , budući da je naručitelj taj koji samostalno određuje predmet nabave.

No, niti u tom slučaju ne znači da nema rješenja. Ono se nalazi u zajednici ponuditelja, u angažiranju podizvoditelja ili oslanjanju na kapacitete drugih gospodarskih subjekata.

Kod pribavljanja dokumenata i dokaza 
koje prilažete uz ponudu pažljivo slijedite 
zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje

Zajednica ponuditelja
Kroz zajednicu ponuditelja članovi zajednice obvezuju se da će naručitelju solidarno izvršiti nabavu u skladu s ugovorom. Naručitelj ne može zabraniti podnošenje zajedničke ponude. Od zajednice ponuditelja naručitelj ne smije zahtijevati formalnopravni oblik prije dostave ponude, no nakon što je ponuda zajednice ponuditelja odabrana, naručitelj može zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za izvršenje ugovora, s time da je isto predvidio u dokumentaciji za nadmetanje.

Za svakog člana zajednice ponuditelja dostavljaju se propisani podaci, uz obveznu naznaku člana zajednice koji je ovlašten za komunikaciju s ponuditeljem.

U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su dostaviti izjavu o nekažnjavanju, ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar te su obvezni pojedinačno dokazati da su podmirili sve dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Međutim, naručitelj može tražiti i još neke isprave, poput dokaza da nije pokrenut stečajni postupak ili postupak predstečajne nagodbe, da gospodarski subjekt nije pravomoćno osuđen za profesionalni propust. U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti o postojanju tih ostalih razloga isključenja utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
Međutim, kada se za izvršenje određenog ugovora zahtijeva određeno ovlaštenje ili članstvo u određenoj organizaciji, dovoljno je da taj dokaz dostavi pojedini član zajednice, koji će izvršavati taj dio ugovora. Također, svi članovi zajednice ponuditelja ne moraju dokazivati financijsku, te tehničku i stručnu sposobnost, nego to može pojedini član zajednice.

U svrhu dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti, možete se koristiti i kapacitetima drugih gospodarskih subjekata, bez obzira na međusobni pravni odnos. U tom slučaju morate dokazati naručitelju da ćete imati na raspolaganju resurse nužne za ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.

Podizvoditelji
Razloge isključenja i dokaze sposobnosti (osim tehničkih i stručnih) ne možete dokazivati preko podizvoditelja. Ukoliko budete angažirali podizvoditelja, tada u ponudi morate navesti podatke o dijelu ugovora koji namjerava dati u podugovor, uz druge obvezne podatke.

Udio podizvoditelja nije ograničen ovim Zakonom, ali morate voditi računa o drugim propisima. Tako je Zakonom o prostornom uređenju i gradnji određeno da glavni izvođač mora izvoditi najmanje polovicu ugovorenih vrijednosti radova potrebnih za građenje te građevine, što znači da je ipak drugim zakonom ograničen udio podizvoditelja. Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na vašu odgovornost za izvršenje ugovora. Stoga će biti potrebno da s podizvoditeljem sklopite ugovor, uz osiguranje potrebnih jamstava da će svoj dio preuzetog posla izvršiti uredno i u zadanim rokovima.Natrag