Sadržaj priručnika možete pogledati ovdje.

 

Predgovor uz drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje


Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s komentarom izdan u studenom 2017., imao je za cilj pomoći obveznicima provedbe mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (bankama i dr.) u praktičnoj primjeni Zakonom propisanih mjera, radnji i postupaka kao i svim drugim dionicima iz sustava sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma – nadležnim tijelima radi sprječavanja i otkrivanja konkretnih slučajeva pranja novca i financiranja terorizma.
Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 108/17, stupio je na snagu 1. siječnja. 2018.) propisano je da se u pravni poredak RH prenose odredbe Direktive (EU) 2015/149 od 20. svibnja 2015. o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma (tzv. 4. Direktiva).
Međutim, kako je u međuvremenu, dana 30. svibnja 2018., donesena tzv. 5. Direktiva (EU) 2018/843, koja dijelom mijenja i dopunjuje 4. Direktivu, te time mijenja i dopunjuje postojeći sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, RH je bila u obvezi uskladiti svoje preventivno zakonodavstvo s novim međunarodnim standardima te je sukladno tomu donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (objavljen u Nar. nov., br. 39/19).
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona stupio je na snagu 25. travnja 2019., osim pojedinih odredbi koje stupaju na snagu 1. siječnja 2020.: uvođenje javnog pristupa podatcima iz Registra stvarnih vlasnika, uvođenje novih kategorija obveznika primjene mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma – pravne i fizičke osobe koje se bave djelatnošću pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta te pružanja skrbničke usluge novčanika i druge izmjene.
Polazeći od naprijed navedenog autori su odlučili pripremiti i drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje ovoga Komentara s osvrtom na nove odredbe Zakona koje su označene podebljanim tekstom uz naznaku broja Narodnih novina za članke Zakona koji su izmijenjeni i dopunjeni. Odredbe Zakona koje stupaju na snagu 1. siječnja 2020. navode se u zasebnom poglavlju, a pročišćeni tekst Zakona s komentarom sadrži važeće odredbe Zakona.
Kao dodanu vrijednost i pomoć obveznicima i drugim dionicima u praktičnoj provedbi Zakona autori su odlučili u ovom izdanju posebno komentirati i pripadajuće pravilnike o provedbi Zakona:
Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama (Nar. nov., br. 1/19),
Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj (Nar. nov., br. 1/19),
Pravilnik o načinu dostavljanja dodatnih podataka koje su obveznici dužni dostaviti na zahtjev Ureda za sprječavanje pranja novca (Nar. nov., br. 1/19),
Pravilnik o načinu i opsegu dostavljanja podataka o prijenosu gotovine preko državne granice Uredu za sprječavanje pranja novca od strane Carinske uprave (Nar. nov., br. 1/19),
Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenim i drugim prijavama za kaznena djela pranje novca ili financiranja terorizma (Nar. nov., br. 1/19),
Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca, povezanim predikatnim kaznenim djelima ili kaznenom djelu financiranja terorizma (Nar. nov., br. 1/19),
Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o prekršajnim postupcima (Nar. nov., br. 1/19),
Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati sredstva videoelektroničke identifikacije (Narodne novine, br. 1/19) te
Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika (Nar. nov., br. 53/19).