Sadržaj priručnika možete pogledati ovdje.

 

Predgovor


Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima. Registar u ime Ministarstva financija – Ureda za sprječavanje pranja novca vodi Financijska agencija.
Registar se uspostavlja na temelju članaka 32. do 36. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, a u skladu s relevantnim direktivama Europske unije kojima je propisano da su sve države članice dužne uspostaviti registre stvarnih vlasnika u kojima će se upisivati i čuvati odgovarajući, točni i ažurirani podatci o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova. Države članice imaju rok do 10. siječnja 2020. za uspostavu registra stvarnih vlasnika.
Svrha uspostavljanja Registra sukladno Zakonu i EU direktivama je sprječavanje zlouporabe pravnih subjekata za pranje novca i povezana predikatna kaznena djela, uključujući i porezne prijevare kao i za financiranje terorizma te jačanje transparentnosti i dostupnosti podataka o stvarnom vlasništvu.
Od država članica zahtijeva se da osiguraju da trgovačka društva i drugi pravni subjekti osnovani na njihovu državnom području pribave i čuvaju odgovarajuće, točne i ažurirane informacije o njihovu stvarnom vlasništvu. Potreba za točnim i ažuriranim informacijama o stvarnom vlasniku ključan je čimbenik za pronalazak kriminalaca koji bi u protivnome mogli sakriti svoj identitet iza struktura trgovačkih društava. Globalno povezani financijski sustav omogućuje skrivanje i prebacivanje novčanih sredstava po cijelom svijetu, a osobe koje se bave pranjem novca i financiranjem terorizma te drugi kriminalci sve se više koriste tom mogućnošću.
Također, povjerenje investitora i javnosti u financijska tržišta velikim dijelom ovisi o postojanju preciznog režima dostupnosti podataka kojim se osigurava transparentnost u pogledu stvarnog vlasništva i kontrolnih struktura trgovačkih društava.
U svim slučajevima, i u pogledu trgovačkih društava i u pogledu drugih pravnih subjekata, kao i trustova i sličnih pravnih uređenja, trebalo bi tražiti pravednu ravnotežu, posebice između interesa javnosti za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma i temeljnih prava ispitanika uređenih propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka (GDPR).
Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka (GDPR) primjenjuje se i na obradu osobnih podataka u okviru Registra stvarnih vlasnika. Nadalje, dostupnima bi se trebali učiniti samo osobni podatci koji su ažurirani i koji se odnose na stvarne vlasnike, a stvarne vlasnike bi trebalo informirati o njihovim pravima u skladu s postojećim pravnim okvirom EU za zaštitu osobnih podataka.
Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar moći će bez plaćanja naknade upisati podatke u Registar:
1. korištenjem web aplikacije Financijske agencije uz digitalni certifikat
ili
2. u poslovnicama Financijske agencije na za to predviđenim obrascima.
Rokovi upisa podataka u Registar:
- za pravne subjekte i trustove: od 3. lipnja 2019. do 31. prosinca 2019.
- za udruge: od 1. srpnja 2019. do 31. prosinca 2019.
Za pravni subjekt koji odgovarajuće, točne i ažurirane podatke o svom stvarnom vlasniku ili stvarnim vlasnicima ne upiše u Registar na način i u rokovima propisanima Pravilnikom propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 350.000,00 kuna.
Za člana uprave ili drugu odgovornu fizičku osobu u pravnoj osobi propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 75.000,00 kuna.
Registar stvarnih vlasnika povezat će se s registrima stvarnih vlasnika iz drugih država članica putem europske središnje platforme do 10. ožujka 2021. godine.
U odnosu na razliku između Registra stvarnih vlasnika i Sudskog registra, u bitnome navodimo da je pojam stvarnog vlasništva širi od pojma pravnog vlasništva, tj. stvarni vlasnik može biti ili osnivač trgovačkog društva koji je upisan u Sudski registar ili neka druga osoba koja stvarno kontrolira pravni subjekt, a nije upisana u Sudski registar. Ista fizička osoba može (i često će) biti pravni i istodobno stvarni vlasnik pravnog subjekta, ali to nije nužno slučaj. Nadalje, Registar stvarnih vlasnika pored trgovačkih društava, koja su upisana u Sudski registar, obuhvaća i udruge, zaklade, ustanove kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač te trustove i s njima izjednačene subjekte stranog prava.
Registar stvarnih vlasnika važan je radi potrebe za točnim i ažuriranim informacijama o stvarnom vlasniku koja je ključan čimbenik za pronalazak osoba koje se bave pranjem novca, uključujući i porezne prijevare, ili financiranjem terorizma, a koji bi u protivnome mogli sakriti svoj identitet iza složenih vlasničkih struktura trgovačkih društava i drugih pravnih subjekata.