Sadržaj priručnika možete pogledati ovdje.

 

Predgovor

 

Sustav oporezivanja PDV-om u Europskoj uniji, s kojim je hrvatski PDV sustav u potpunosti usklađen, reguliran je brojnim Direktivama i ostalim izvorima prava, što ovaj porez čini izuzetno kompleksnim. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13 – 106/18), temeljem kojega su doneseni provedbeni akti, prvenstveno Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13 - 1/19) te ostali pravilnici, u primjeni je 1. srpnja 2013., odnosno od dana ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. U odredbe Zakona o porezu na dodanu vrijednost implementirane su Direktive Vijeća EU, koje uređuju oporezivanje PDV-om na području Europske unije, i to:

  • Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11. 12. 2006.) kako je zadnje izmijenjena Direktivom Vijeća (EU) 2016/1065 od 27. lipnja 2016. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u vezi s tretmanom vrijednosnih kupona (SL L 177, 1. 7. 2016.) (u daljnjem tekstu: Direktiva Vijeća 2006/112/EZ),
  • Direktiva Vijeća 2008/9/EZ od 12. veljače 2008. kojom se utvrđuju detaljna pravila za povrat poreza na dodanu vrijednost, predviđen u Direktivi 2006/112/EZ, poreznim obveznicima koji nemaju poslovni nastan na području države članice povrata nego u nekoj drugoj državi članici (SL L 44, 20. 2. 2009.),
  • Trinaesta Direktiva Vijeća 86/560/EEZ od 17. studenoga 1986. o usklađivanju zakona država članica vezano za porez na promet – postupci za povrat poreza na dodanu vrijednost poreznim obveznicima koji nemaju poslovni nastan na području Zajednice (SL L 326, 21. 11. 1986.),
  • Direktiva Vijeća (EU) 2018/912 od 22. lipnja 2018. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu obveze poštovanja odredbe o najnižoj standardnoj stopi (SL L 162, 27. 6. 2018.),
  • Direktiva Vijeća (EU) 2016/1065 od 27. lipnja 2016. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u vezi s tretmanom vrijednosnih kupona (SL L 177, 1. 7. 2016.),
  • Direktiva Vijeća (EU) 2017/2455 od 5. prosinca 2017. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ i Direktive 2009/132/EZ u pogledu određenih obveza u vezi s porezom na dodanu vrijednost za isporuku usluga i prodaju robe na daljinu (SL L 348, 29. 12. 2017.)
  • Direktiva Vijeća (EU) 2018/1713 od 6. studenoga 2018. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost koje se primjenjuju na knjige, novine i časopise (SL L 286, 14. 11. 2018.).

Poslovanje tuzemnih poduzetnika na jedinstvenom europskom tržištu podrazumijeva primjenu odredbi propisanih Zakonom o porezu na dodanu vrijednost i pratećim Pravilnicima, te navedenih Direktiva, međutim, dio pravne stečevine u području PDV-a su i brojne presude Europskog suda pravde. Uredbe Vijeća primjenjuju se izravno, što znači da je Republika Hrvatska obvezna neposredno primjenjivati Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 282/2011/EU i br. 1042/2013. sa svim izmjenama.

Također treba napomenuti kako je Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza propisano kako su Porezna uprava i Carinska uprava nadležne za provedbu Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010 od 7. listopada 2010. o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost (preinaka) (SL L 268, 12.10.2010.), odnosno Uredbe Vijeća (EU) 2017/2454 od 5. prosinca 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 904/2010 o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost (SL L 348, 29.12.2017.)

U TEB-ovom PDV priručniku je na primjerima iz prakse detaljno pojašnjena primjena svih odredbi Zakona i Pravilnika o PDV-u, te ostalih poreznih i carinskih propisa kojima je regulirano oporezivanje PDV-om u RH. Priručnik je podijeljen u trinaest cjelina (poglavlja) na način da sadržaj Priručnika redoslijedom prati sadržaj Zakona i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost. Uz detaljna pojašnjenja svih odredbi, u Priručniku su dani brojni primjeri obračuna PDV-a kod poslovnih događaja u tuzemstvu, zatim unutar EU-a te s trećim zemljama, njihovo knjigovodstveno evidentiranje i iskazivanje u propisanim PDV evidencijama i prijavama. Stoga se nadamo da će Vam PDV priručnik biti koristan vodič u svakodnevnom radu.