Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

1. GFI za potrebe statistike i javnu objavu - obveznici, vrste, propisana dokumentacija i rokovi

 • Obveznici sastavljanja i podnošenja godišnjih financijskih izvještaja za 2023.
 • Razvrstavanje poduzetnika i grupa poduzetnika za 2023.
 • Rokovi podnošenje godišnjih financijskih izvještaja za 2023.
 • Sadržaj standardne i nestandardne dokumentacije koja se podnosi Fini za potrebe statistike i javne objave za mikro, male, srednje i velike poduzetnike te matice grupe poduzetnika koje provode konsolidaciju
 • Dodatne napomene uz izradu GFI-a za potrebe statistike
 • Sastavljanje i podnošenje GFI-a i ostale dokumentacije kod statusnih promjena, stečaja, likvidacije i prestanka poslovanja bez provedbe postupka likvidacije
 • Napomene uz popunjavanje referentne stranice GFI-a (razdoblje izvještavanja, vrsta izvještaja, svrha predaje, prosjek broja zaposlenih, broj zaposlenih prema satima rada i dr.)
 • Način podnošenja i potpisivanje GFI-a i ostale dokumentacije i dr.

2. Zaključna knjiženja i utvrđivanje rezultata poslovanja za 2023. godinu

3. Sastavljanje GFI mikro, malih, srednjih i velikih poduzetnika prema ZOR-u, pravilnicima i računovodstvenim standardima za 2023.

 • Napomene uz sastavljanje bilance i računa dobiti i gubitka za 2023.
 • Bilješke uz financijske izvještaje za 2023., s osvrtom na okvir za sastavljanje bilješki mikro i malih poduzetnika od Odbora za standarde financijskog izvještavanja (OSFI)
 • Napomene uz sastavljanje ostalih financijskih izvještaja (izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala)
 • Napomene uz izradu godišnjeg izvješća s izvješćem poslovodstva, izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, izvještaja o plaćanjima u javnom sektoru, nefinancijskog izvješća i priprema obveznih izvješća poduzetnika prema ZTD-u
 • Preračunavanje i iskazivanje usporednih podataka iz 2022.
 • Preračunavanje i obveza usklađivanja temeljnog kapitala i dr.

4. Sastavljanje godišnjih prijava poreza na dobit za 2023.

 • Popunjavanje Prijava poreza na dobit – novi Obrasci PD i PD-NN za 2023.
 • Porezno nepriznati rashodi i ostala uvećanja porezne osnovice (amortizacija, osobni automobili, reprezentacija, vrijednosna usklađenja, manjkovi i dr.)
 • Kamatne stope na zajmove između povezanih osoba za 2023.
 • Porezne olakšice i ostale stavke koje smanjuju poreznu osnovicu (dividende i udjeli u dobiti, naplata otpisanih potraživanja, državne potpore za obrazovanje i izobrazbu te istraživačko-razvojne projekte i dr.)
 • Prijenos poreznog gubitka i utvrđivanje razdoblja njegovog korištenja
 • Porezne olakšice, oslobođenja i poticaji koji smanjuju poreznu obvezu (potpomognuta područja i poticaji ulaganja)
 • Obveznici podnošenja i način popunjavanja Obrasca PD-IPO za 2023. (transakcije s povezanim osobama)
 • Obveznici podnošenja Obrasca PD-KID za 2023. (kontrolirana inozemna društva)
 • Novi rok dospijeća razlike za uplatu / povrat po podnesenoj PD prijavi za 2023.
 • Utvrđivanje predujmova poreza na dobit za 2024. prema novim odredbama i dr.

5. Godišnji obračun članarina, renti i naknada za 2023. i novosti za 2024.

 • Godišnji obračun članarine turističkim zajednicama za 2023. i novosti u 2024.
 • Spomenička renta – obveznici, osnovica, propisana stopa za 2023. i novosti za 2024.
 • Obračun naknade za općekorisne funkcije šuma (OKFŠ) za 2023. i novosti za 2024.
 • Plaćanje članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori za 2024.
 • Komorski doprinos obrtnika za 2024. i dr.

Predavači: 

1) Domagoj Zaloker, dipl. oec., direktor, TEB - Poslovno savjetovanje d.o.o.
2) mr. sc. Ida Dojčić, ovlaštena porezna savjetnica, TEB - Porezno savjetništvo d.o.o.
3) Dinko Lukač, dipl. oec., TEB - Poslovno savjetovanje d.o.o.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.