Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

1. Računovodstveno evidentiranje dugotrajne nefinancijske imovine

 • Klasifikacija nefinancijske imovine (Što su dugotrajna, kratkotrajna imovina te sitni inventar?)
 • Nabava i početno priznavanje dugotrajne nefinancijske imovine i sitnog inventara
 • Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine
 • Primljene i dane donacije dugotrajne nefinancijske imovine (unutar i izvan općeg proračuna; korištenje računa podskupine 915)
 • Dodatno ulaganje, tekuće i investicijsko održavanje i drugi troškovi korištenja dugotrajne nefinancijske imovine
 • Kupnja na kredit i financijski leasing dugotrajne nefinancijske imovine
 • Korištenje dugotrajne nefinancijske imovine u najmu (i operativnom leasingu)
 • Otpis vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine
 • Rashodovanje dugotrajne nefinancijske imovine
 • Isknjiženje dugotrajne nefinancijske imovine
 • Neki primjeri knjiženja poslovnih događaja s dugotrajnom nefinancijskom imovinom, kod proračuna/proračunskih korisnika upisanih u Registar obveznika PDV-a, koji primjenjuju postupak oporezivanja prema obavljenim isporukama
 • Pomoćne knjige - Analitička evidencija DNI (označavanje DNI, zapisnik o stavljanju imovine u uporabu)

2. Porezni tretman nabave, korištenja i prodaje dugotrajne nefinancijske imovine

 • Porezni tretman nabave i prodaje osobnih automobila
 • Korištenje osobnog automobila u službene i/ili privatne svrhe
 • Utvrđivanje plaće u naravi
 • Evidencija korištenja službenih vozila
 • Troškovi korištenja osobnog automobila (gorivo, popravak, registracija i dr.)
 • Porezni tretman nekretnina
  • Promet nekretnina oporeziv porezom na promet nekretnina
  • Nekretnine oporezive PDV-om

Predavačice: TEB-ove više savjetnice Nikolina Bičanić, mag. oec. i Irena Slovinac, dipl. oec.

Materijal za snimku webinara: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.