Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

1. Prvi financijski izvještaji u 2023. u eurima

 • Rokovi i obveznici financijskog izvještavanja
 • Napomene o ispravnom unosu nekih podataka u obrazac: PR-RAS; usporedni podaci

2. Raspored rezultata iz 2022.

 • Iskazivanje viškova i manjkova prihoda iz 2022. u odlukama o rasporedu rezultata u 2023.
 • Koji se podaci iz odluka o rasporedu rezultata proračunskih korisnika i JLP(R)S-a evidentiraju i na koji način?

3. Neke napomene o prijenosu početnih stanja i usklada u poslovnim knjigama s 1.1.2023. zbog prelaska na euro

4. Aktualnosti i novosti u porezu na dohodak za 2023.

 • Nova osnovica za obračun plaće od 1.4.2023. za službenike i namještenike
 • Dopunski rad za službenike i namještenike u 2023. godini
 • Umanjenje obračunanog poreza i neplaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje
 • Minimalna plaća za 2023. i iznos naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom u 2023.
 • Primjena najniže mjesečne osnovice za obračun doprinosa na primjerima
 • Plaća u novcu i u naravi za primjenu najviše mjesečne osnovice
 • Materijalna prava po kolektivnim ugovorima
 • Iznosi neoporezivih primitaka u eurima u 2023.
 • Novi neoporezivi primitak u 2023.
 • Isplata drugog dohotka u 2023.
 • Isplate u gotovu novcu u 2023.
 • Ostale porezne i druge aktualnosti u 2023.
 • Naknada za rad studenta putem student servisa u 2023.

5. Izmjene Zakona o doprinosima od 1.4.2023.

Predavači: Nikolina Bičanić, mag. oec. i Dinko Lukač, dipl. oec., TEB-ovi viši savjetnici

Materijal za snimku webinara: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.