Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

I. Računovodstvo i porez na dobit

1. Računovodstvo kao podloga za obračun poreza na dobit
2. Financijski izvještaji za 2020. kao osnova za sastavljanje PD obrasca

 • propisane pozicije bilance i računa dobiti i gubitka
 • GFI i PD u slučaju statusnih promjena, stečaja i likvidacije

3. Utvrđivanje poslovnog rezultata i osnovice za obračun poreza na dobit

 • stalne i privremene razlike između računovodstvene i oporezive dobiti
 • amortizacija prema računovodstvenim i poreznim propisima
 • porezno (ne)priznato vrijednosno usklađenje zaliha
 • porezno (ne)priznato vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja
 • revalorizacija i porez na dobit
 • odgođena porezna imovina i odgođene porezne obveze  (MRS 12/HSFI 14 i HSFI 12)

4. Računovodstvena vs. porezna dobit/gubitak

 • računovodstvena dobit i porezni gubitak
 • računovodstveni gubitak i obveza za porez na dobit
 • pokriće računovodstvenog i prijenos poreznog gubitka

II Sastavljanje Prijava poreza na dobit za 2020.

1. Sastavljanje Prijave poreza na dobit (PD)  

 • novi PD obrazac za 2020.
 • porezni tretman prihoda od potpora primljenih radi ublažavanja negativnih posljedica izazvanih posebnim okolnostima
 • primjena poreznih stopa u 2020.
 • porezno (ne)priznati rashodi
 • porezno dopustivi otpisi potraživanja i vrijednosna usklađenja za 2020.
 • primjena pravila o poreznom priznavanju kamata
 • stavke koje smanjuju poreznu osnovicu
 • korištenje poreznih olakšica
 • uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu
 • iskazivanje prijenosa poreznih gubitaka
 • izračun predujmova poreza na dobit za 2021.
 • obvezatni prilozi uz PD obrazac

2. Sastavljanje Prijave poreza na dobit prema novčanom načelu (PD-NN)  

 • primjena novčanog načela kod oporezivanja dobiti
 • utvrđivanje porezne osnovice prema novčanom načelu
 • propisana uvećanja i umanjenja porezne osnovice
 • primjer utvrđivanja porezne osnovice i poreza na dobit prema novčanom načelu

3. Sastavljanje Izvješća o poslovnim odnosima između povezanih osoba

 • Obrazac PD-IPO – evidentiranje poslovnih događaja između povezanih osoba
 • tko se smatra povezanim osobama?
 • porezni tretman transakcija između povezanih osoba
 • kamate između povezanih osoba za 2020. i novosti u 2021.
 • primjeri iskazivanja transakcija u Obrascu PD-IPO

4. Sastavljanje Izvješća o dobiti kontroliranog inozemnog društva

 • tko podnosi Obrazac PD-KID za 2020.?
 • primjer popunjavanja PD-KID obrasca

5. Novosti u oporezivanju dobiti u 2021.

 • smanjenje porezne stope za male i srednje poduzetnike
 • porezno priznati otpisi kod kreditnih institucija
 • usklađenje transfernih cijena – kompenzacijsko usklađenje

Predavačice: TEB-ove više savjetnice mr. sc. Ida Dojčić i Irena Slovinac, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.