Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

I. DAN (četvrtak, 25.2.2021.) - SASTAVLJANJE GFI I POREZNIH PRIJAVA ZA 2020.

1. Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja prema MSFI (s napomenama za HSFI)
 - vrste izvještaja, obveznici i rokovi (u redovnim i posebnim okolnostima)
 - financijski izvještaji za statističke i druge potrebe i GFI za javnu objavu – standardna i ostala dokumentacija
 - sastavljanje računa dobiti i gubitka, izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti i bilance
 - iskazivanje konačnih poreznih obveza za 2020. u računu dobiti i gubitka i bilanci
 - izrada bilješki s osvrtom na izmjene Pravilnika o sadržaju i strukturi GFI koje se odnose na 2020.
 - napomene uz izvještaj o novčanim tokovima i izvještaj o promjenama kapitala
 - izmjene Pravilnika o sadržaju i strukturi GFI za 2021.

2. Izrada godišnje prijave poreza na dobit
 - odredbe Zakona i Pravilnika o porezu na dobit koje se primjenjuju od 1.1.2020.
 - novi obrasci prijava poreza na dobit za 2020. (PD, PD-NN, PD-PO, PD-PT)
 - porezni tretman primljenih potpora za ublažavanje posljedica pandemije i potresa
 - stavke koje utječu na visinu porezne obveze i njihova optimizacija
 - popunjavanje propisanih obrazaca i utvrđivanje konačne porezne obveze
 - akontacije poreza na dobit za 2021. u posebnim okolnostima (izmjene Pravilnika o porezu na dobit)

3. Obračun članarina i renti, naknada i doprinosa za 2020.

4. Napomene za sastavljanje ostalih godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja prema MSFI (s napomenama za HSFI)
 - godišnje izvješće s izvješćem poslovodstva,
 - izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja,
 - izvještaj o plaćanjima u javnom sektoru,
 - nefinancijsko izvješće
 - obvezna izvješća prema ZTD-u

5. Napomene uz podjelu dobiti i pokriće gubitka za 2020.

Predavači: TEB-ovi savjetnici: Irena Slovinac, dipl. oec., Domagoj Zaloker, dipl. oec. i Dinko Lukač, dipl. oec. 

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.