Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program: 

 1. Dugotrajna materijalna imovina i početno priznavanje u poslovnim knjigama
 • definiranje i vrste dugotrajne materijalne imovine
 • početno priznavanje i formiranje troška nabave dugotrajne materijalne imovine
 • primjeri knjiženja stjecanja (nabave) dugotrajne materijalne imovine (kupnja, poklon, kredit, financijski leasing i dr.)
 • porezni aspekt nabave pojedinih vrsta dugotrajne materijalne imovine (nekretnine, osobni automobili, plovila, zrakoplovi, apartmani, kuće za odmor)
 • porezni tretman nabave i korištenja osobnih automobila
 1. Metode naknadnog mjerenja dugotrajne materijalne imovine
 • metoda troška kao računovodstvena politika naknadnog mjerenja (utvrđivanje korisnog vijeka trajanja i odabir primjerene amortizacijske stope, promjene amortizacijskih stopa i dr.)
 • porezno priznavanje troškova amortizacije
 • metoda revalorizacije kao računovodstvena politika naknadnog mjerenja
 • porezni učinci revalorizacije dugotrajne materijalne imovine (realizacija revalorizacijske rezerve i odgođene porezne obveze i dr.)
 1. Naknadni izdaci (ulaganja) na dugotrajnoj materijalnoj imovini
 • knjiženja naknadnih izdataka na dugotrajnoj materijalnoj imovini koji se priznaju kao rashodi razdoblja
 • knjiženja naknadnih izdataka na dugotrajnoj materijalnoj imovini koji se priznaju kao povećanje vrijednosti imovine (kapitalizacija)
 1. Umanjenje vrijednosti dugotrajne materijalne imovine
 • računovodstveni postupak i primjeri knjiženja umanjenja vrijednosti dugotrajne materijalne imovine
 • porezno priznavanje rashoda od umanjenja vrijednosti dugotrajne materijalne imovine
 1. Prestanak priznavanja dugotrajne materijalne imovine
 • prestanak priznavanja prodajom (primjena neto načela priznavanja dobitaka/gubitaka od prodaje dugotrajne materijalne imovine)
 • prestanak priznavanja rashodovanjem (uništenjem)
 • oporezivanje prodaje pojedinih vrsta dugotrajne materijalne imovine (osobni automobili, nekretnine i sl.)
 • ispravak pretporeza prilikom prodaje nekretnina
 • porezni učinci rashodovanja (uništenja) dugotrajne materijalne imovine
 1. Računovodstvo dugotrajne imovine namijenjene prodaji
 • definiranje i početno priznavanje dugotrajne imovine namijenjene prodaji
 • naknadno mjerenje dugotrajne imovine namijenjene prodaji
 • prodaja dugotrajne imovine namijenjene prodaji
 • vraćanje dugotrajne imovine namijenjene prodaji u uporabu
 1. Računovodstvo ulaganja u nekretnine
 • definiranje i početno priznavanje ulaganja u nekretnine
 • naknadno mjerenje ulaganja u nekretnine (model troška ili model fer vrijednosti)
 • računovodstveni učinci prijenosa imovine na ulaganja u nekretnine i obratno
 • prestanak priznavanja i prodaja ulaganja u nekretnine s pripadajućim poreznim učincima

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici: Irena Slovinac, Domagoj Zaloker i Jasminka Rakijašić

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.