Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

 

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavačica u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ove savjetnice putem maila.

Program webinara:

 1. Sastavljanje Prijave poreza na dobit (PD) za 2019.  
  • novi PD obrazac za 2019.
  • novi rokovi za podnošenje poreznih prijava
  • primjena poreznih stopa u 2019.
  • porezno (ne)priznati rashodi
  • porezno dopustivi otpisi potraživanja i vrijednosna usklađenja za 2019.
  • nova pravila o odbitku kamata
  • stavke koje smanjuju poreznu osnovicu
  • korištenje poreznih olakšica
  • uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu
  • iskazivanje prijenosa poreznih gubitaka
  • obvezatni prilozi uz PD obrazac
 2. Sastavljanje Prijave poreza na dobit prema novčanom načelu (PD-NN)  
  • primjena novčanog načela kod oporezivanja dobiti
  • utvrđivanje porezne osnovice prema novčanom načelu
  • propisana uvećanja i umanjenja prema načelu blagajne
 3. Sastavljanje Izvješća o poslovnim odnosima između povezanih osoba
  • Obrazac PD-IPO – evidentiranje poslovnih događaja između povezanih osoba
  • tko se smatra povezanim osobama?
  • kamate između povezanih osoba za 2019. i novosti u 2020.
 4. Sastavljanje Izvješća o dobiti kontroliranog inozemnog društva
  • tko podnosi Obrazac PD-KID za 2019.?
  • što se obvezno iskazuje u PD-KID obrascu?
 5. Plaćanje poreza na dobit sukladno novim mjerama
  • kada dospijeva razlika za uplatu po PD obrascu?
  • kako se podmiruju predujmovi za 2020?
  • može li se odgoditi dospjela obveza poreza na dobit?

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica mr. sc. Ida Dojčić

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.