Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

mr. sc. Ida Dojčić (90 min)

 • Novosti u oporezivanju PDV-om u 2021. godini – izmjene Zakona i Pravilnika o PDV-u
 • Nove odredbe kod primjene oslobođenja prema čl. 39. Zakona o PDV-u
 • Proračunski korisnici – obvezni ulazak u sustav PDV-a tijekom godine
 • Kada se proračunski korisnici moraju registrirati za potrebe PDV-a?
 • Oporezive i oslobođene usluge/isporuke – što se (ne)iskazuje u PDV obrascu?
 • Korištenje pretporeza – primjena pro rate tijekom godine
 • Kada se radi ispravak pretporeza?
 • Stjecanje dobara kod proračunskih korisnika – kada nastaje obveza PDV-a?
 • Prijenos porezne obveze – usluge primljene od ino-poduzetnika
 • Prijenos porezne obveze u tuzemstvu – primljene građevinske usluge

Nikolina Bičanić, mag. oec. (60 min)

 • Knjiženja PDV-a u proračunskom računovodstvu:- isporuka - nabave (usluga i nefinancijske imovine) - plaćenih i primljenih predujmova - financijskog i operativnog leasinga - obveza i potraživanja iz obrasca PDV - ispravka odbitka pretporeza (kod ulaska/izlaska u sustav PDV-a, promjene %) - kod otpisa potraživanja - kod poslovanja preko jedinstvenog računa riznice JLP(R)S-a i dr.

Predavačice: TEB-ove više savjetnice mr. sc. Ida Dojčić, dipl. oec. i Nikolina Bičanić, mag. oec.

Materijal za webinar: Pisani materijali u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. pisane materijale u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.