Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program webinara:

1. Oporezivanje naknade po ugovoru o djelu
- Predmet ugovora o djelu
- Poslovi za koje se sklapa ugovor o djelu?
- Ugovaranje naknade u bruto ili u neto iznosu
- Izdaci koji se priznaju pri oporezivanju naknade
- Primjeri oporezivanja naknade po ugovoru o djelu
- Popunjavanje naloga za plaćanje, uplatni računi
- Izvješćivanje na Obrascu JOPPD

2. Oporezivanje naknade za autorsko djelo
- Predmet autorskopravnog ugovora (ugovora o autorskom djelu)
- Što se smatra autorskim djelom?
- Ugovaranje naknade u bruto ili u neto iznosu
- Izdaci koji se priznaju pri oporezivanju autorske naknade
- Primjeri oporezivanja naknade po ugovoru o autorskom djelu
- Kada primatelj autorske naknade obračunava javna davanja?
- Isplata autorske naknade autoru koji vodi poslovne knjige
- Obračun poreza na dohodak autoru koji je obveznik PDV-a
- Oporezivanje autorske naknade ostvarene iz inozemstva
- Da li poslodavac može radniku isplatiti autorsku naknadu?

Predavač: TEB-ov viši savjetnik Dinko Lukač

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.