Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program webinara:

1. Skraćivanje radnog vremena - nova mjera od 1.6. do 31.12.2020.

- poslodavci koji mogu/ne mogu koristiti mjeru
- kriteriji koje poslodavac mora ispuniti
- kako dokazati pad prometa?
- dokazivanje COVID-19 i smanjenja fonda sati
- za koje se radnike može koristiti potpora, a za koje ne?
- kada i u kojem iznosu se može ostvariti potpora?
- obveze poslodavaca:
• isplata plaće
• plaćanje javnih davanja (povrat plaćenih doprinosa?)
• tjedno dostavljanje rasporeda radnog vremena, lokacije radnika i početak rada radnika, te evidencije o radnom vremenu
- Obrazac JOPPD - novi način iskazivanja potpore prema izmjenjenom Pravilniku o porezu na dohodak
• primjeri izračuna potpore ovisno o skraćenju radnog vremena
• primjeri popunjenih JOPPD obrazaca
- podnošenje zahtjeva i propisane dokumentacije
• od kada se može podnijeti zahtjev i za koje razdoblje?
• propisana dokumentacija uz zahtjev
- kada poslodavac mora vratiti potporu?
- obveze Zavoda za zapošljavanje
• isplata sredstava i dr.

2. Potpora za očuvanje radnih mjesta (COVID-19) mikropoduzetnicima za srpanj 2020.

- visina potpore
- poduzetnici koji mogu/ne mogu ostvariti potporu
• uvjeti koje poslodavci moraju zadovoljiti- kriteriji za odobravanje potpore
• pad prihoda
• propisani dokazi
- proširen obuhvat radnika na koje se potpora odnosi
- koji radnicine mogu ostvariti potporu?
- obveze poslodavaca
• dostava dokaza o isplati plaće/izjave o utrošku sredstava
• obavještavanje HZZ-a o ev. otkazima
- rok isplate sredstava

3. Primjena potpore „skraćivanje radnog vremena“ s gledišta Zakona o radu

- Radno vrijeme prema Zakonu o radu

- Raspored radnog vremena i mjesečni fond sati

- Akti poslodavca za usklađenje s ostvarivanjem potpore

- Korištenje dopusta i odmora za vrijeme korištenja potpore

- Otkazi i ostali načini prestanka ugovora o radu za vrijeme korištenja potpore

- Obveze poslodavaca prema radnicima i prema Zavodu

 

Predavači: TEB-ovi savjetnici: Dinko Lukač i Vedran Jelinović

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.