Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

1. Izaslani radnici

 • rezidenti RH izaslani u inozemstvo
 • stranci izaslani na rad u RH
  • Obračun poreza i doprinosa ovisno o državi izaslanja (EU, treće zemlje) i činjenici jesu li u primjeni ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja te ugovori o socijalnom osiguranju
  • Izvještavanje Porezne uprave o plaćanju predujma poreza u inozemstvu
  • Mogućnosti isplate neoporezivih primitaka izaslanim radnicima u inozemstvo i strancima (dnevnice za rad na terenu, dnevnice za službeni put i dr.)
  • Iskazivanje u propisanim obrascima i rokovi podnošenja - primjeri izračuna i prikaz u Obrascima JOPPD i INO-DOH

2. Rad za stranog poslodavca

 • rad rezidenta RH za poslodavca iz inozemstva
 • rad stranca za poslodavca iz RH (rad u RH odnosno rad iz inozemstva za hrvatskog poslodavca)
 • pogranični radnici
  • Porezni status i nadležnost
  • Obračun i plaćanje poreza i doprinosa, mogućnost korištenja osobnog odbitka
  • Iskazivanje u Obrascu JOPPD - primjeri izračuna

3. Utvrđivanje godišnjeg poreza

Predavačica: Sandra Pezo, dipl. oec., Ministarstvo financija, Porezna uprava – Središnji ured

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.