Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Program webinara:

1. Računovodstvene aktualnosti

 • Podsjetnik na tromjesečno financijsko izvještavanje - odgoda predaje
  • Rokovi i obveznici
  • Ispravan unos nekih podataka u obrazac: PR-RAS (kako ispravno izračunati podatke o novčanim sredstvima, o zaposlenima i dr.)
 • Primjena dopuna Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu od 1. siječnja 2020. - Sitni inventar i dugotrajna nefinancijska imovina male vrijednosti
  • Mogućnost iskazivanja dugotrajne nefinancijske male vrijednost kao dugotrajne proizvedene nefinancijske i kao sitnog inventara
  • Nova definicija sitnog inventara
  • Način planiranja sredstava za nabavu navedene imovine (primjena ekonomske klasifikacije)
  • Otvorena pitanja: obuhvat podataka u konsolidiranim izvještajima – Kako i da li osigurati jedinstveno postupanje za iskazivanje istovrsne imovine i rashoda za nabavu istovrsne imovine u konsolidacijskoj grupi (JLP(R)S/razdjel i korisnici iz nadležnosti)?
 • Viškovi i manjkovi prihoda iz 2019. u 2020. godini
  • Što treba biti navedeno u odluci o rasporedu rezultata • Primjeri odluke (primjer za proračunskog korisnika, primjer za JLP(R)S)
  • Knjiženje odluke o rasporedu rezultata – što se knjiži, a što ne?
  • Uključenje prenesenog viška/manjka prihoda u ovogodišnji financijski plan/proračun • Obveza uravnoteženja • Mogućnost sukcesivnog uključivanja manjkova
 • Fiskalna odgovornost i postupanja u 2020. prije/nakon predaje Izjava o fiskalnoj odgovornosti
  • Primjeri nekih procedura (unapređenje vlastitih pisanih procedura?) • Procedura blagajničkog poslovanja • Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga Pravilnik o načinu korištenja službenih automobila • Upute za kontrole na licu mjesta
  • Otklanjanje nekih nepravilnosti u 2020. (do 30. lipnja 2020.?) • Akt o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda Provođenje ispravka vrijednosti potraživanja • Pravovremena dostava zahtjeva za refundiranje isplaćenog bolovanja na teret HZZO-a tijekom 2020. • Ustrojavanje provjera trošenja sredstava i visine sredstava osiguranih planskim aktima za 2020.

2. Plaće i materijalna prava zaposlenika u javnom sektoru i JLP(R)S-ima

 • Plaće zaposlenika
  • Određivanje osnovne plaće
  • Određivanje koeficijenata složenosti poslova
  • Uvećanje plaće za 0,5% po godini staža
  • Obvezni dodaci na osnovnu plaću
  • Dodaci koji se (ne) kumuliraju
  • Osnovica za obračun dodataka
  • Dežurstvo, pasivno dežurstvo i pripravnost za rad
  • Prekovremeni rad i slobodni dani
  • Osnovica za izračun plaće i koeficijenti složenosti
  • Dodaci na plaću i uvećanje plaće, položajni dodaci i dodaci za posebne uvjete rada
  • Naknada plaće – godišnji odmor, plaćeni dopust, bolovanje
 • Materijalna prava zaposlenika
  • Troškovi prijevoza na posao i s posla 
  • Troškovi službenog puta i noćenja, dnevnice u zemlji i inozemstvu
  • Terenski dodatak u zemlji i inozemstvu 
  • Pomorski dodatak
  • Naknade za odvojeni život 
  • Otpremnine zbog poslovno i osobno uvjetovanog otkaza i otpremnine za odlazak u mirovinu
  • Potpore (za slučaj smrti radnika, člana uže obitelji radnika, za novorođeno dijete, zbog neprekidnog bolovanja dužeg od 90 dana, zbog invalidnosti radnika)
  • Nagrade (prigodne - božićnica, uskrsnica i dr.), dar u naravi, dar djetetu do 15 godina starosti, jubilarne nagrade i druge nagrade

3. Godišnji odmori

 • Izvori prava na godišnji odmor
  • Godišnji odmor i regres u 2020.
  • Ništetnost odricanja prava na godišnji odmor
  • Minimalno trajanje godišnjeg odmora
  • Određivanje trajanja godišnjeg odmora u danima
  • Godišnji odmor duži od minimalnog
  • Računanje trajanja godišnjeg odmora
 • Stjecanje prava na godišnji odmor
  • Puni godišnji odmor
  • Stjecanje prava u slučaju prvog zaposlenja ili zaposlenja nakon prekida dužeg od 8 dana
  • Radnici koji u tijeku godine nisu radili šest mjeseci
  • Pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora
  • Slučajevi kad radnik ostvaruje pravo na razmjerni dio
  • Način određivanja razmjernog dijela godišnjeg odmora
 • Raspored korištenja godišnjeg odmora
  • Obveza donošenja plana godišnjih odmora i propisani rokovi
  • Obveza dostave pojedinačnih odluka o rasporedu korištenja godišnjih odmora
  • Korištenje godišnjeg odmora po želji radnika
  • Prekid korištenja godišnjeg odmora zbog potrebe posla
  • Prenošenje neiskorištenog godišnjeg odmora iz prethodne u sljedeću godinu
 • Isplata naknade za neiskorišteni godišnji odmor
  • Prestanak ugovora o radu kao osnova za isplatu naknade
  • Određivanje dijela godišnjeg odmora za kojeg radnik ostvaruje pravo na naknadu

Predavačice: TEB-ove više savjetnice Nikolina Bičanić i Ljubica Đukanović

Materijal za webinar: Prezentacije predavačica dostavljaju se svim polaznicima TEB-ovog webinara na adresu elektroničke pošte koja je navedena u prijavnici.

Kotizacija obuhvaća:

 1. gledanje (i slušanje) webinara
 2. preslike slajdova u PDF-u
 3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

 • Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavačica u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od 3 dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.
Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovorit će TEB-ove savjetnice putem maila.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavačica u PDF-u.

 • Svi koji žele kupiti samo pisani materijal za TEB-ov webinar (preslike slajdova predavača u PDF formatu) trebaju na adresu teb@teb.hr poslati tu informaciju (narudžbu), s podacima potrebnim za izdavanje računa, te uplatiti iznos od 200,00 kuna na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene narudžbe za pisani materijal te primljene uplate, na adresu elektroničke pošte s koje je poslana narudžba za pisani materijal, isti će se dostaviti u PDF formatu.