Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

1. Službeno putovanje

- službeno putovanje u tuzemstvu i inozemstvu
- kome se može izdati nalog za službeno putovanje?
- izdavanje putnog naloga u papirnatom/elektroničkom obliku
- obvezni podaci u putnom nalogu
- mora li se isplatiti predujam za službeni put?
- obračun troškova službenog puta
- vjerodostojna dokumentacija uz putni nalog
- nadoknada troškova nastalih na službenom putovanju
- o pravilima za obračun dnevnica na primjerima
- isplata pune i umanjene dnevnice i iskazivanje u obrascu JOPPD, IP1
- obračun troškova prijevoza i smještaja
- obračun ostalih troškova nastalih na službenom putovanju
- trošak reprezentacije na službenom putu
- doprinos za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu i iskazivanje u obrascu JOPPD
- izuzeće od ovrhe za troškove službenog putovanja

2. Terenski rad

- rad na terenu u tuzemstvu i inozemstvu
- rad na terenu po poreznim propisima
- uvjeti za neoporezivu isplatu dnevnice za rad na terenu
- udaljenost mjesta rada na terenu najmanje 30 km od sjedišta poslodavca/poslovne jedinice/prebivališta radnika
- primjeri isplate dnevnice za rad na terenu i iskazivanje u JOPPD obrascu
- evidencije za obračun dnevnica i drugih troškova zbog rada na terenu

3. Naknada za odvojeni život

- naknada za odvojeni život u izvoru radnog prava
- kada se isplaćuje naknada za odvojeni život?
- utvrđivanje naknade za odvojeni život
- porezni tretman naknade za odvojeni život od obitelji
- primjeri isplata naknade za odvojeni život i izvješćivanje na obrascu JOPPD
- može li se za isti dan isplatiti i dnevnica za službeni put i naknada za odvojeni život od obitelji?


Predavač:
TEB-ov viši savjetnik: Dinko Lukač, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.