Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

 1. Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu
 • Obveznici izrade i vrste godišnjih financijskih izvještaja za 2022.
 • Rokovi za sastavljanje i predaju GFI-a za 2022. za statističke potrebe i javnu objavu
 • Sadržaj dokumentacije koja se dostavlja u Finu - standardna i ostala dokumentacija
 • Napomene uz sastavljanje bilance i računa dobiti i gubitka i izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
 • Iskazivanje novca, potraživanja i obveza u stranim valutama na dan 31.12.2022.
 • Iskazivanje porezne obveze za 2022. u računu dobiti i gubitka i bilanci
 • Utvrđivanje rezultata poslovanja
 • Bilješke uz financijske izvještaje
 • Napomene uz sastavljanje izvještaja o novčanim tokovima, izvještaja o promjenama kapitala te ostalih financijskih izvještaja propisanih ZOR-om i ZTD-om i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja
 • Preračunavanje početnih stanja s 1.1.2023. u euro i knjiženja
  • Prijenos početnih stanja glavne knjige i analitičkih knjigovodstava
  • Usklađivanje početnih stanja glavne knjige i pomoćnih knjiga i knjiženje razlika
  • Utvrđivanje i knjiženje razlika iz preračunavanja stanja iz kuna u euro
  • Prijenos potraživanja i obveza iskazanih u ostalim valutama (USD, CHF i dr.) i knjiženje tečajnih razlika
  • Otpis potraživanja i obveza po sili zakona
  • Preračun temeljnog kapitala na dan 1.1.2023. i obveza njegovog usklađenja prema odredbama ZTD-a i dr.
 • Izdavanje računa i naknadno odobreni popusti u 2023. i dr.
 1. Porez na dobit za 2022.
 • Kontrolni postupci u sastavljanju PD i PD-NN prijava za 2022.
 • Porezno nepriznati rashodi za 2022. godinu
 • Porezne olakšice koje smanjuju poreznu osnovicu i poreznu obvezu
 • Kamatne stope na zajmove između povezanih osoba za 2022. i za 2023.
 • Plaćanje obveze PD-a po podnesenoj poreznoj prijavi za 2022. u eurima
 • Predujmovi poreza na dobit za 2023. u eurima
 • Izmjene Zakona i Pravilnika o porezu na dobit od 1.1.2023.
 • Zakon o dodatnom porezu na dobit
 1. Aktualnosti kod PDV-a
 • Izmjene Zakona i Pravilnika o PDV-u od 1.1.2023.
 • Novi PDV obrazac za 01/2023. u eurima
 • Nove Knjige I-RA i U-RA za 2023.
 • Primjena stopa PDV-a u 2023.
 • Ostale aktualnosti u oporezivanju PDV-om i dr.
 1. Aktualnosti u porezu na dohodak za 2022. godinu i novosti u 2023. godini
 • utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak za 2022. godinu
 • o pravilima za obračun plaće u 2023. godini
 • novi iznos minimalne plaće u 2023.
 • propisane osnovice za obračun doprinosa u 2023.
 • propisana osnovica za člana uprave u 2023.
 • cenzus za uzdržavanog člana u 2023. godini
 • propisani iznosi neoporezivih primitaka u eurima u 2023.
 • isplata naknade za paušalnu prehranu u 2023.
 • isplata drugog dohotka u 2023. godini
 • novosti u propisima o dohotku za 2023. i dr.
 1. Obračun članarine turističkim zajednicama, renti i doprinosa za 2022. godinu i aktualnosti u 2023. godini
 • obveznici članarine turističkim zajednicama, osnovica i propisane stope za 2022. godinu
 • iznos članarine za privatne iznajmljivače u 2023.
 • obveznici spomeničke rente, osnovica i propisana stopa za 2022.
 • novi iznosi spomeničke rente u 2023. određeni u eurima
 • obveznici plaćanja naknade za OKFŠ, propisana osnovica i stopa za 2022.
 • članarina HGK za 2022. i aktualnosti za 2023. godinu
 • komorski doprinos obrtnika za 2022. i aktualnosti za 2023. i dr.
 1. Ostale porezne aktualnosti
 • Fiskalizacija – izmjene Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom eura, blagajnički maksimum i interni akt u 2023. i dr.

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici Dinko Lukač dip. oec. i Domagoj Zaloker dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.