Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program praktikuma:

1. Vrijednosno usklađenje dugotrajne materijalne imovine

 • obveza umanjenja vrijednosti dugotrajne materijalne imovine
 • računovodstveni postupak utvrđivanja nadoknadivog iznosa imovina (fer vrijednost ili vrijednost imovine u uporabi)
 • obračun amortizacije nakon vrijednosnog usklađenja dugotrajne materijalne imovine
 • porezno priznavanje rashoda od vrijednosnog usklađenja dugotrajne materijalne imovine
 • praktični primjeri vrijednosnog usklađenja dugotrajne materijalne imovine

2. Vrijednosno usklađenje zaliha

 • obveza umanjenja vrijednosti zaliha do neto utržive vrijednosti
 • utvrđivanje neto utržive vrijednosti i računovodstveni postupak umanjenja vrijednosti zaliha
 • porezno priznavanje rashoda od vrijednosnog usklađenja zaliha
 • obveza priznavanja odgođene porezne imovine
 • praktični primjeri vrijednosnog usklađenja zaliha

3. Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca

 • obveza utvrđivanja objektivnih dokaza o umanjenju potraživanja
 • računovodstveni postupak umanjenja potraživanja kod obveznika HSFI-a
 • računovodstveni postupak umanjenja potraživanja kod obveznika MSFI-a-a
 • porezno priznavanje rashoda od vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca
 • praktični primjeri vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca

Predavač: TEB-ov viši savjetnik: Domagoj Zaloker, dipl.oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.