Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

 1. Prihodi i rashodi kao posljedica uvođenja eura na dan 1.1.2023.
  • otvaranje početnih stanja u poslovnim knjigama na dan 1.1.2023.
  • priznavanje prihoda i rashoda radi razlika iz preračunavanja na dan 1.1.2023.
  • preračun potraživanja i obveza u trećim valutama (USD, CHF, GBP i dr.) u euro na dan 1.1.2023. i priznavanje prihoda i rashoda od tečajnih razlika u 2023.
  • preračunavanje vremenskih razgraničenja iz kuna u euro na dan 1.1.2023. i njihova realizacija u 2023.
  • porezni tretman prihoda i rashoda radi razlika iz preračunavanja na dan 1.1.2023. i dr.
 2. Prihodi i rashodi od prodaje proizvoda, roba i usluga
  • primjena nadležnih računovodstvenih standarda
  • prihodi i rashodi od prodaje proizvoda i roba
  • prihodi i rashodi od pružanja usluga - primjena metode stupnja dovršenosti
  • evidentiranje naknadnih rabata i popusta i dr.
 3. Ostali poslovni prihodi i rashodi
  • priznavanje prihoda od državnih potpora
  • vremenska razgraničenja prihoda i rashoda
  • prihodi od prodaje dugotrajne imovine
  • prihodi od otpisa i prestanka obveza
  • prihodi od naplate otpisanih (vrijednosno usklađenih) potraživanja od kupaca
  • troškovi amortizacije dugotrajne imovine
  • rashodi od vrijednosnog usklađenja imovine – dugotrajna materijalna imovine, zalihe i potraživanja od kupaca
  • rashodi i prihodi od priznavanja i ukidanja dugoročnih rezerviranja i dr.
 4. Financijski prihodi i rashodi
  • prihodi od ulaganja u udjele i dionice
  • prihodi i rashodi od kamata, tečajnih razlika i dr.
  • nerealizirani prihodi (dobici) i rashodi (gubici) od financijske imovine i dr.
 5. Klasifikacija i iskazivanje prihoda i rashoda (troškova) u računu dobiti i gubitka
  • struktura prihoda i rashoda u RDG-u
  • klasifikacija poduzetnika unutar grupe i društava povezanih sudjelujućim interesom
  • razvrstavanje i iskazivanje troškova i rashoda u RDG-u
  • isključivanje troškova zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda u RDG-u i dr.
 6. Porezni tretman prihoda i rashoda
  • utvrđivanje osnovice za obračun poreza na dobit
  • umanjenje porezne osnovice za neoporezive prihode
  • uvećanje porezne osnovice za trajno i privremeno porezno nepriznate rashode i dr.

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici: Jasminka Rakijašić, dipl. oec., Irena Slovinac, dipl. oec. i Domagoj Zaloker, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.