Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

 1. Proračunsko planiranje za 2023. – 2025.
 • Novosti kod planiranja temeljem novog Zakona o proračunu
  • Predlaganje i donošenje proračuna i financijskih planova na razini skupine računa
  • Sadržaj/struktura planskih akata
  • Višegodišnji plan uravnoteženja
  • Usvajanje prijedloga financijskog plana od strane upravljačkog tijela
  • Obveza objave planskih akata
 • Upute Ministarstva financija
 • Izrada prijedloga državnog proračuna – financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna ▪ Izrada prijedloga proračuna JLP(R)S-a ▪ Planiranje za proračunske i izvanproračunske korisnike JLP(R)S-a
  • Metodologija izrade planova za pojedine obveznike
  • Iskazivanje u planskim aktima - u eurima
  • Rokovi
 1. Podsjetnik na devetomjesečno financijsko izvještavanje
 1. Novi kolektivni ugovori
 • Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike ▪ visina naknade plaće ▪ uvećanje osnovice za izračun ▪ ukupno vrijeme prekovremenog rada ▪ naknada plaće za vrijeme bolovanja ▪ dnevnica i naknada troškova putovanja i dr.
 • Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama ▪ naknada plaće ▪ što je ostvarena plaća u prethodna tri mjeseca ▪ što je staž kod istog poslodavca ▪ naknada plaće za vrijeme bolovanja ▪ dnevnica i naknada troškova putovanja, terenski dodatak
 • Naknada troškova prijevoza u državnim i javnim službama ▪ čl. 52. KU-a i čl. 65. TKU-a ▪ Tumačenja Povjerenstva o troškovima prijevoza
 1. Rokovi dostave i sadržaj izvješća JLP(R)S o pravima iz socijalne skrbi – novi Pravilnik
 • O ostvarivanju prava u sustavu socijalne skrbi i drugih prava iz socijalne skrbi utvrđenih općim aktima JLP(R)S
 • Sadržaj evidencije o pravima u sustavu socijalne skrbi
 • Unos podataka i način vođenja evidencije
 • Dostupnost, korištenje i čuvanje podataka
 • Dokumentacija, obrada podataka, izrada i dostava izvješća
 1. Očinski dopust i druge novine u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora

Predavačice:

 • Danijela Stepić, univ. spec. oec., glavna državna rizničarka, Ministarstvo financija (na seminaru u Zagrebu)
 • TEB-ove više savjetnice Nikolina Bičanić, mag. oec. i Ljubica Đukanović, mag. iur.

Materijal za snimku webinara: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.