Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

1. Proračunski korisnici i JLP(R)S-i kao obveznici PDV-a

 • Ulazak u sustav PDV-a dobrovoljno i/ili po sili zakona
 • Novi prag za ulazak u sustavu PDV-a od 1.1.2024.
 • Što ulazi u vrijednost praga za ulazak u sustav PDV-a?
 • Kada se proračunski korisnici moraju registrirati za potrebe PDV-a?

2. Oporezivanje PDV-om kod tuzemnih transakcija

 • Primjena poreznih oslobođenja (s pravom i bez prava na odbitak pretporeza)
 • Specifičnosti (ne)obračunavanja PDV-a kod pojedinih djelatnosti
 • Prijenos porezne obveze u tuzemstvu – proračunski korisnici kao primatelji građevinskih usluga
 • Nabava i prodaja nekretnina u RH kod proračunskih korisnika

3. Proračunski korisnici i JLP(R)S-i kao sudionici EU transakcija

 • Stjecanje dobara kod proračunskih korisnika - primjena praga stjecanja
 • Proračunski korisnici kao primatelji usluga od ino-poduzetnika
 • Obvezne evidencije po propisima o PDV-u

4. Odbitak pretporeza

 • Uvjeti za odbitak pretporeza
 • Podjela pretporeza – koji prihodi se uključuju u izračun pro-rate?
 • Ispravak pretporeza – kada se obavlja?

5. Novosti u oporezivanju PDV-om u 2024.

 • Ispravak porezne osnovice i PDV-a zbog popusta ili nemogućnosti naplate u 2024.
 • Ispravak pretporeza kod primatelja isporuke
 • Novi Obrazac PDV - ispravak
 • PDV pragovi u eurima
 • Izmjene Zakona i Pravilnika o PDV-u od 1.4.2024.

6. Knjigovodstveno evidentiranje u proračunskom računovodstvu

 • Računi na kojima se knjiže obveze i potraživanja za PDV
 • Primjeri knjiženja:
  • izlaznih računa (isporuka)
  • ulaznih računa (nabave usluga, dobara, nefinancijske imovine, prijenos porezne obveze)
  • plaćenih i primljenih predujmova
  • financijskog i operativnog leasinga
  • obveza i potraživanja iz obrasca PDV
  • kod poslovanja preko jedinstvenog računa riznice JLP(R)S-a i dr.

(primjeri će biti dani za obveznike PDV-a upisane u Registar obveznika koji primjenjuju postupak oporezivanja prema obavljenim isporukama)

Predavačice: mr. sc. Ida Dojčić, ovlaštena porezna savjetnica, TEB - Porezno savjetništvo d.o.o. i Nikolina Bičanić, mag. oec., glavna urednica, TEB - Poslovno savjetovanje d.o.o.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.