Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

  1. Što su promjene u vrijednosti, a što promjene u obujmu imovine i obveza?
  2. Primjeri knjiženja promjena u obujmu imovine prikazani na slučajevima iz prakse: donacije nefinancijske imovine između proračunskih subjekata, uništenje dugotrajne nefinancijske imovine nakon rashodovanja tijekom godine, viškovi, manjkovi, nepredviđeni događaji, gubitak prava vlasništva nad imovinom, otpisi potraživanja i obveza i dr.
  3. Primjeri knjiženja promjena u vrijednosti imovine prikazani na slučajevima iz prakse: rashodovanje dugotrajne nefinancijske imovine na kraju godine i dr.
  4. Koje poslovne promjene se ne iskazuju preko podskupine 915? Najčešći slučajevi pogrešaka - primjeri iz prakse: isknjiženje i prijenos imovine bez sadašnje vrijednosti, otpisi ranije ispravljenih potraživanja i dr.
  5. „Zatvaranje“ računa podskupine 915 (na kraju godine)
  6. Sastavljanje izvještaja na obrascu: P-VRIO
  7. Nova pravila za knjiženja na podskupini računa 915 iz novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu: iskazivanje nabavne, ispravka i sadašnje vrijednosti nefinancijske imovine preko podskupine 915 kod prijenosa nefinancijske imovine (donacije, prijenosi, isknjiženje, manjkovi i dr.), godišnji ispravak dugotrajne nefinancijske imovine preko 915 i dr.
  8. Odgovori na pitanja polaznika

Predavačica: Nikolina Bičanić, mag. oec., viša savjetnica i glavna urednica, TEB - Poslovno savjetovanje d.o.o.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.