Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

 1. Pravni aspekt poslovnih spajanja
 • Zakon o trgovačkim društvima i dr.
 1. Oblici poslovnih spajanja
 • pripajanje trgovačkih društva
 • spajanje trgovačkih društva
 • postupak pripajanja/spajanja
 1. Nadležni računovodstveni standardi - MSFI/HSFI
 • primjena nadležnih standarda i temeljni zahtjevi
 1. Primjena metode stjecanja
 • utvrđivanje stjecatelja
 • utvrđivanje datuma stjecanja
 • priznavanje i mjerenje stečenih imovine i obveza
 • izuzeci od načela priznavanja i mjerenja stečenih imovine i obveza
 • mjerenje naknade za stjecanje i razlike između zahtjeva MSFI-a 3 i HSFI-a 2
 • mjerenje nekontrolirajućih (manjinskih) interesa prema fer vrijednosti ili visini udjela u utvrdivoj neto imovini i dr.
 1. Računovodstvo goodwilla
 • definiranje goodwilla
 • početno priznavanje i mjerenje
 • negativni goodwill (povoljna kupnja)
 • naknadno mjerenje goodwilla
 • primjeri utvrđivanja goodwilla/negativnog goodwilla
 1. Pripremne radnje u računovodstvu
 • obveze sudionika statusne promjene
 • obveza popisa
 • obračuni i procjene prije sastavljanja zaključnog financijskog izvješća
 • sastavljanje financijskih izvještaja, poreznih i dr. prijava
 • obveze stjecatelja
 1. Primjeri poslovnih spajanja
 • pripajanje ovisnog društva matici
 • pripajanje uz negativni goodwill
 • pripajanje matice ovisnom društvu (obrnuto pripajanje)
 • pripajanje kapitalno nepovezanog društva
 • spajanje društava
 1. Porezni aspekt poslovnih spajanja
 • oporezivanje poslovnih spajanja PDV-om
 • oporezivanje poslovnih spajanja porezom na promet nekretnina
 • oporezivanje poslovnih spajanja posebnim porezom na motorna vozila
 • oporezivanje poslovnih spajanja porezom na dobit
  • usklađenja vrijednosti i uvećanje porezne osnovice prema čl. 20. Zakona o porezu na dobit
  • porezni efekti priznavanja stečenih imovine i obveza po fer vrijednosti kod stjecatelja
  • sustav odgode oporezivanja kapitalnih dobitaka u postupku spajanja trgovačkih društava na području EU
  • porezni efekti amortizacije/umanjenja vrijednosti goodwilla
  • prijenosi poreznih gubitaka kod poslovnih spajanja i utvrđivanje razdoblja za prijenos kod pravnog sljednika
  • odgođeni porezi u poslovnim spajanjima i priznavanje odgođene porezne imovine kod stjecatelja
  • porezni efekti stjecanja revalorizirane dugotrajne imovine u poslovnom spajanju

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici Jasminka Rakijašić, dipl. oec., Irena Slovinac, dipl. oec. i Domagoj Zaloker, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.