Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

I. Novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu – ključne izmjene i napomene o radnjama i aktivnostima u ovoj godini

1. Knjigovodstvene isprave

 • Koje podatke mora sadržavati knjigovodstvena isprava?
 • Novi rokovi čuvanja nekih knjigovodstvenih isprava

2. Poslovne knjige

 • Koji je obavezan sadržaj računa glavne knjige?
 • Koje nove poslovne knjige moraju ustrojiti proračunski korisnici, a koje JLP(R)S-i?

3. Primjena modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja

 • Što se mijenja kod priznavanja rashoda i obveza?
 • Što se mijenja kod priznavanja prihoda?
 • Što se mijenja kod priznavanja imovine?
 • Novosti kod priznavanja primitaka i izdataka
 • Posljedice ukidanja razgraničavanja kontinuiranih rashoda prijenos početnih stanja, planski akti za 2025. i dr.

4. Novosti kod ispravka vrijednosti potraživanja

5. Novosti kod ispravka vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine

6. Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

 • Iskazivanje nabavne, ispravka i sadašnje vrijednosti nefinancijske imovine preko podskupine 915 kod prijenosa nefinancijske imovine (donacije, prijenosi, isknjiženje, manjkovi) i dr.

7. Ispravci pogrešno evidentiranih poslovnih događaja iz prijašnjih godina

8. Pravila evidentiranja poslovnih događaja

9. Izmjene u Računskom planu

10. Radnje i aktivnosti koje je potrebno poduzeti radi pravovremene ispravne primjene novog Pravilnika

II. Podsjetnik na polugodišnje financijsko izvještavanje

III. Materijalna prava državnih, javnih i lokalnih službenika i namještenika

 • Što su materijalna prava zaposlenika?
 • Čime se uređuju materijalna prava?
 • U kojima slučajevima zaposlenik ima pravo na naknadu?
 • Što je dodatak za uspješnost u radu
 • Naknada za vrijeme bolovanja i kako se ona određuje?
 • Koliko iznosi naknada za vrijeme prekida rada zbog izvanrednih okolnosti?
 • Koliki je iznos regresa za godišnji odmor i kada se isplaćuje?
 • Kome pripada otpremnina kod odlaska u mirovinu?
 • Kada zaposlenici imaju pravo na pomoć?
 • Što je dnevnica za službeno putovanje i što ona pokriva?
 • Kada se ostvaruje pravo na terenski dodatak?
 • Što je naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe?
 • Troškovi za rad na izdvojenom mjestu rada i kada se oni nadoknađuju?
 • Ostala materijalna prava i kada se ona ostvaruju?

IV. Evidencije o radnicima prema novom Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima zaposlenim kod poslodavca

 • Evidencija o radnicima
 • Posebna evidencija podataka o fizičkim osobama koje kod poslodavca obavljaju poslove na temelju drugih ugovora ili posebnih propisa
 • Evidencija o radnom vremenu

Predavačice:

 • Nikolina Bičanić, mag. oec., viša savjetnica i glavna urednica, TEB - Poslovno savjetovanje d.o.o.
 • Ljubica Đukanović, mag. iur., viša savjetnica, TEB - Poslovno savjetovanje d.o.o.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.