Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

 • Novosti kod oporezivanja PDV-om u 2021. – izmjene Zakona i Pravilnika o PDV-u
 • Obvezno godišnje usklađenje PDV-a za 2021.
 • Sastavljanje PDV obrasca za 12./2021. – što se uključuje?
 • Ispravci pogrešaka iz ranijih razdoblja
 • Korištenje pretporeza – utvrđivanje konačnog % za 2021. godinu
 • Kada se radi ispravak pretporeza?
 • Stjecanje dobara kod proračunskih korisnika – kada nastaje obveza PDV-a?
 • Prijenos porezne obveze – usluge primljene od ino-poduzetnika
 • Prijenos porezne obveze u tuzemstvu – primljene građevinske usluge
 • Proračunski korisnici – obvezni ulazak u sustav PDV-a tijekom godine
 • Kada se proračunski korisnici moraju registrirati za potrebe PDV-a?
 • Mogućnost izlaska iz sustava PDV-a s 31.12.2021.
 • Knjiženja PDV-a u proračunskom računovodstvu: isporuka | nabave (usluga i nefinancijske imovine) | plaćenih i primljenih predujmova | financijskog i operativnog leasinga | obveza i potraživanja iz obrasca PDV | ispravka odbitka pretporeza (kod ulaska/izlaska u sustav PDV-a, promjene %) | kod otpisa potraživanja | kod poslovanja preko jedinstvenog računa riznice JLP(R)S-a i dr.

Predavačice: TEB-ove više savjetnice mr. sc. Ida Dojčić, dipl. oec. i Nikolina Bičanić, mag. oec.

Materijal za webinar: Pisani materijali u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.