Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

1. Neoporezivi primici – općenito

 • Nepuno radno vrijeme i rad za više poslodavaca
 • Neoporezive isplate bivšim radnicima
 • Izvješćivanje na JOPPD

2. Neoporezive potpore radnicima

 • Potpore za slučaj smrti člana obitelji i radnika
 • Bolovanje duže od 90 dana i invalidnost
 • Potpore za novorođenče

3. Neoporezive nagrade

 • Prigodne nagrade (božićnice, regres i sl.)
 • Nagrada za radne rezultate
 • Jubilarne nagrade, dar u naravi
 • Neoporezive napojnice

4. Naknade troškova radnicima

 • Troškovi prehrane i smještaja
 • Troškova prijevoza na posao i s posla
 • Troškovi redovne skrbi djece i dr.

5. Neoporezive premije osiguranja

 • Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja
 • Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

6. Neoporezive otpremnine

 • Otpremnine zbog otkaza ugovora o radu
 • Otpremnine zbog odlaska u mirovinu

7. Službena putovanja i rad na terenu

 • Naknada troškova za službeni put
 • Obračun dnevnica za put u tuzemstvu i inozemstvu
 • Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe (sl. put, locco vožnja)
 • Rad na terenu

8. Naknada za odvojeni život od obitelji

 • Porezni uvjeti za pravo na naknadu

9. Neoporezivi primici osoba koje nisu radnici isplatitelja

 • Stipendije, potpore za školovanje do 15. godine
 • Praktični rad učenika i studenata
 • Primici za rad preko studentskih i učeničkih udruga i dr.

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici Jasminka Rakijašić, dipl. oec. i Dinko Lukač, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.