Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

I. PRAVNO UREĐENJE KAMATA

 1. Primjenjive stope zateznih i ugovornih kamata – primjeri odnosa
 2. Primjer obračuna zateznih kamata
 3. Rokovi plaćanja i dospijeće obveza u ugovornim odnosima
 4. Računanje rokova ispunjenja
 5. Uračunavanje kamata kod (djelomičnog) ispunjenja obveze
 6. Zabranjeni i dopušteni anatocizam (kamata na kamatu)
 7. Naplata kamata u stečajnom postupku
 8. Naplata kamata – s primjerima ovisno o vrsti osnove za plaćanje (rješenje o ovrsi, zadužnica, izravna naplata, tužba)
 9. Posebna naknada za kašnjenje s plaćanjem
 10. Ugovor o zajmu – ogledni primjer ugovora
 11. Granice raspolaganja s kamatama i posebnom naknadom za kašnjenje (zastara, uvjetovanje, odricanje)
 12. Pregled relevantne sudske praksei dr.

II. RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN KAMATA

 1. Evidentiranje ugovornih i zateznih kamata u poslovnim knjigama poduzetnika
 2. Ugovorne i zatezne kamate u sustavu oporezivanja PDV-om – oporezivanje i izdavanje računa
 3. Kapitalizacija troškova posudbe (kamata) prilikom nabave dugotrajne imovine
 4. Porezni tretman rashoda/prihoda od ugovornih kamata kod zajmova s nepovezanim i povezanim osobama
 5. Primjena propisane kamatne stope kod zajmova između povezanih osoba
 6. Oporezivanje kamata porezom po odbitku kod zajmova s inozemnim osobama uz primjenu ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 7. Računovodstveni i porezni aspekti otpisa potraživanja po osnovi ugovornih i zateznih kamata
 8. Evidentiranje zajmova (kamata) s povezanim osobama u Izvješću o poslovnim događajima s povezanim osobama (Obrazac PD-IPO) i dr.

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici Vedran Jelinović, dipl. iur. i Domagoj Zaloker, dipl. oec. 

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.