Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

1. Porez na dohodak - neoporezivi primici, plaće i naknade plaća, dvojno iskazivanje i dr. u 2022. i 2023.

 • Izmjene Zakona o porezu na dohodak u 2022. godini
  • obveza dvojnog iskazivanja na obračunskom listiću i dr. od 5.9.2022. do kraja 2023.
  • koju ispravu o isplati plaće treba koristiti poslodavac?
  • dvojno iskazivanje neoporezivih primitaka u ispravi o isplati plaće
  • novi iznos cenzusa za uzdržavanog člana
 • Izmjene Zakona o porezu na dohodak od 1.1.2023.
  • obračun i isplata plaće u eurima
  • iznos osobnih odbitaka u eurima
  • mjesečna porezna osnovica u eurima
  • godišnja porezna osnovica u eurima
  • ostale izmjene vezane uz usklađivanje s eurom
 • Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak koje su na snazi od 7.9.2022.
  • iskazivanje razdoblja u JOPPD obrascu za isplatu plaća po sudskoj presudi i za druge načine isplate propisane čl. 25. st. 6. Zakona o porezu na dohodak
 • Izmjene visine neoporezivih primitaka
  • Zaključak Vlade RH o izmjeni Pravilnika o porezu na dohodak
  • viši iznosi neoporezivih primitaka od 1.10.2022. za:
   • prigodne nagrade
   • novčanu nagradu za radne rezultate
   • naknadu za prehranu u paušalnom iznosu
   • dar djetetu
   • dar u naravi
   • naknadu za korištenje privatnog automobila u službene svrhe
   • otpremninu prilikom odlaska u mirovinu
  • Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak koje će stupiti na snagu u 2023.
   • iznosi primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak iskazani u eurima

2. Izmjene i primjena PDV-a u 2022. i 2023. godini

 • Izmjene propisa o PDV-u u 2022. godini – PDV pragovi u eurima
 • Računi za isporuke 2022. ispostavljeni u 2023. godini – kako se evidentiraju?
 • Iskazivanje naknadno odobrenih popusta u 2022. i u 2023. godini
 • Podjela pretporeza u 2022. godini – kada se obvezno primjenjuje?
 • Promjena načina oporezivanja u sustavu PDV-a
 • Isporuke dobara na daljinu unutar EU-a - OSS sustav
 • Podnošenje PDV prijava u OSS sustavu
 • PDV pri uvozu u 2022. – novčano i obračunsko podmirenje
 • Razlike, naknadni obračuni i ispravci u kunama / eurima
 • Prijava PDV-a za zadnje razdoblje oporezivanja u 2022.
 • Prva prijava PDV-a u 2023.
 • Ostale aktualnosti u oporezivanju PDV-om

3. Porez na dobit u 2022. i 2023.

 • Utjecaj uvođenja eura na Prijave poreza na dobit za 2022. (izvještavanje u 2023.)
 • Porezni tretman razlika koje nastaju uslijed primjene pravila za preračunavanje
 • Sastavljanje Obrasca PD i PD-NN za 2022. u 2023. u eurima
 • Sastavljanje Obrasca PD za porezno razdoblje različito od kalendarskog
 • Porezni tretman otpisa obveza po kreditima u 2022.
 • Predujmovi poreza na dobit za 2022. - obračun i plaćanja, mogućnosti smanjenja
 • Kamatne stope na zajmove između povezanih osoba za 2022.
 • Tko obvezno sastavlja Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama?
 • Inozemna kontrolirana društva – kada se primjenjuju CFC pravila?
 • Porez po odbitku - primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

4. Primjena odredbi o fiskalizaciji u 2022. i 2023.

 • Fiskalizacija – izmjene Zakona i Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom
 • Postupak fiskalizacije računa u kunama / eurima
 • Ispravci fiskaliziranih računa
 • Blagajnički maksimum u eurima
 • Gotovina - euro (predopskrba i opskrba eurima, razdoblje dvojne valute, postupanja u tom razdoblju)

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici mr. sc. Ida Dojčić, dipl. oec. i Dinko Lukač, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.