Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Program:

1. Izaslani radnici

 • rezidenti RH izaslani u inozemstvo – EU i treće zemlje
 • stranci izaslani na rad u RH
 • porezni status,
 • tko je nadležan obračunavati porez i doprinose
 • obvezni doprinosi i propisana oslobođenja,
 • obračun poreza na dohodak,
 • oporezivanje ostalih primitaka,
 • isplata neoporezivih primitaka,
 • iskazivanje u Obrascu JOPPD, primjeri izračuna i prikaz u Obrascima JOPPD i INO-DOH.

2. Rad za stranog poslodavca

 • rad rezidenta RH za poslodavca iz inozemstva
 • rad stranca za poslodavca iz RH
 • pogranični radnici – rezidenti i nerezidenti,
 • porezni status i nadležnost obračuna,
 • obveza obračuna doprinosa – tko obračunava i koje se zakonodavstvo primjenjuje,
 • iskazivanje u Obrascu JOPPD, primjeri izračuna i prikaz u Obrascu JOPPD.

Predavačica: Sandra Pezo, dipl. oec., Ministarstvo financija, Porezna uprava – Središnji ured

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.