Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

1. Obveznici primjene proračunskih klasifikacija i procesi u kojima se primjenjuju

2. Vrste proračunskih klasifikacija

 • Organizacijska klasifikacija
  • razdjel, glava, proračunski korisnik
  • brojčane oznake i nazivi
 • Programska klasifikacija
  • glavni program, program, aktivnost, projekt
  • brojčane oznake i nazivi
 • Funkcijska klasifikacija
  • brojčane oznake i nazivi
 • Ekonomska klasifikacija
  • veza s Računskim planom za proračunsko računovodstvo
 • Lokacijska klasifikacija
  • brojčane oznake i nazivi
 • Izvori financiranja
  1. Opći prihodi i primici,
  2. Doprinosi,
  3. Vlastiti prihodi,
  4. Prihodi za posebne namjene,
  5. Pomoći,
  6. Donacije,
  7. Primici od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja i
  8. Namjenski primici

3. Uočene greške kod primjene proračunskih klasifikacija

Predavačica: Mladenka Karačić, dipl. oec., viša savjetnica, TEB - Poslovno savjetovanje d.o.o.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.