Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

1. Isplata dohotka strancima (nerezidentima)

 • nerezidenti kao porezni obveznici u RH
 • primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • obračuna poreza kada Ugovor nije u primjeni
 • obveze doprinosa kod isplate nerezidentima
 • isplata autorskih naknada
 • isplate po ugovorima o djelu
 • naknade članovima uprave
 • isplate naknada umjetnicima
 • isplate dividendi/udjela u dobiti
 • isplata kamata nerezidentima
 • izvješćivanje na JOPPD i INO-DOH

2. Obračun PDV-a na uslugu koju obavi nerezident

 • obračun PDV-a na uslugu obavljenu poreznom obvezniku
 • usluge oporezive po temeljnom načelu
 • obračun PDV-a na uslugu obavljenu osobi koja nije porezni obveznik

3. Dohodak rezidenata iz inozemstva

 • ostvarivanje inozemnog dohotka i prijava u registar poreznih obveznika
 • načelo svjetskog dohotka
 • porezni tretman primitaka iz inozemstva
 • kada se plaća, a kada se ne plaća predujam poreza na dohodak?
 • kada inozemni isplatitelj obračunava obvezne doprinose, a kada ne?
 • rok podnošenja JOPPD obrasca i način popunjavanja
 • ostvarivanje plaće iz inozemstva
 • ostvarivanje autorskih honorara iz inozemstva
 • primici od ugovora o djelu
 • ostvarivanje dividendi i udjela u dobiti iz inozemstva
 • kada i kako izvijestiti HNB o primljenoj dividendi?
 • ostvarivanje kamata iz inozemstva
 • izvješćivanje na JOPPD i obrascu INO-DOH
 • utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak
 • utvrđivanje konačnog poreza na dohodak

Predavači: Jasminka Rakijašić, dipl. oec., viša savjetnica, TEB - Poslovno savjetovanje d.o.o. i Dinko Lukač, dipl. oec., viši savjetnik, TEB Poslovno savjetovanje d.o.o.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.