Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

1. Obračun i podjela rezultata za 2023.

 • utvrđivanje dobiti raspoložive za raspodjelu i donošenje odgovarajućih odluka
 • napomene u svezi pokrića gubitka
 • obveza formiranja rezervi iz dobiti prema odredbama ZTD-a i ZOR-a
 • obvezni redoslijed raspodjele dobiti kod d.d., d.o.o. i j.d.o.o. i utvrđivanje dobiti raspoložive za isplatu

2. Isplata dobiti pravnim osobama u i izvan EU

 • oporezivanje porezom po odbitku ako međunarodni ugovor nije u primjeni
 • oporezivanje porezom po odbitku uz primjenu međunarodnog ugovora
 • oslobođenje od oporezivanja porezom po odbitku za isplate dobiti između povezanih osoba na području EU

3. Oporezivanje isplate dobiti tuzemnim fizičkim osobama

 • primjena nove porezne stope od 12%
 • porezni tretman isplate dobiti u 2024.
 • isplate dobiti iz ranijih razdoblja
 • izuzeća od oporezivanja
 • načini isplate dividendi/udjela u dobiti

4. Isplata dobiti nerezidentima (strancima)

 • uvjeti za primjenu međunarodnih ugovora
 • obračun poreza prema međunarodnim ugovorima
 • oporezivanje ako međunarodni ugovor nije u primjeni

5. Isplate predujmova udjela u dobiti/dividendi

 • uvjeti za isplatu predujma dobiti
 • oporezivanje isplate predujma dobiti
 • porezni tretman više isplaćenog predujma od ostvarene dobiti

6. Izvješćivanje na JOPPD-u i računovodstveno evidentiranje

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici Domagoj Zaloker, dipl. oec. i Jasminka Rakijašić, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.