Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

1. Pravo na godišnji odmor

 • Izvori prava na godišnji odmor i regres u RH
 • Može li se radnik odreći prava na godišnji odmor
 • Minimalno trajanje godišnjeg odmora
 • Određivanje trajanja godišnjeg odmora u danima
 • Godišnji odmor duži od minimalnog
 • Računanje godišnjeg odmora u danima

2. Stjecanje prava na godišnji odmor

 • Puni godišnji odmor
 • Stjecanje prava u slučaju prvog zaposlenja ili zaposlenja nakon prekida dužeg od 8 dana
 • Radnici koji u tijeku godine nisu radili šest mjeseci
 • Pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora
 • Kad radnik ostvaruje pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora
 • Određivanje razmjernog dijela godišnjeg odmora
 • Korištenje godišnjeg odmora po želji radnika
 • Prekid korištenja godišnjeg odmora zbog potrebe posla
 • Prenošenje neiskorištenog godišnjeg odmora iz 2023. u 2024. godinu,
 • Može li se godišnji odmor iz 2022. i ranijih godina prenijeti u 2024.?

3. Plan i raspored korištenja godišnjeg odmora

 • Obveza donošenja plana godišnjih odmora i propisani rokovi
 • Obveza dostave pojedinačnih odluka o rasporedu korištenja godišnjih odmora
 • Rokovi donošenja plana i dostave pojedinačnih odluka zaposlenicima
 • Korištenje godišnjeg odmora po želji radnika
 • Prekid korištenja godišnjeg odmora zbog potrebe posla

4. Naknada plaće za korištenje godišnjeg odmora

 • Utvrđivanje visine naknade plaće kad se plaća nije isplaćivala u 3 prethodna mjeseca
 • Rok isplate naknade plaće
 • Utvrđivanje iznosa naknade plaće
 • Naknada prema kolektivnim ugovorima djelatnosti
 • Naknada za radnike u ostalim djelatnostima
 • Načelo najpovoljnijeg prava
 • Obračun naknade plaće i obveze koje se plaćaju pri isplati

5. Naknada za neiskorišteni godišnji odmor

 • Osnovica i visina naknade za neiskorišteni godišnji odmor
 • Koje se obveze plaćaju pri isplati naknade
 • Dospijeće naknade za neiskorišteni godišnji odmor

6. Regres za godišnji odmor

 • Pravo na regres
 • Visina regresa
 • Isplata neoporezivih/oporezivih iznosa regresa
 • Isplata regresa radnicima koji rade kod više poslodavaca
 • Rok za isplatu regresa

Predavači: TEB-ova viši savjetnici Ljubica Đukanović, mag. iur. i Vedran Jelinović dipl. iur.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.